Конкурси обявени от Районен съд гр. Сливница

 РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА
на основание Заповед № РД-09-67/21.09.2018 г., на Административния ръководител – председател на съда, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” .
 
  ОБЯВЯВА


  Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делата протоколи от съдебни заседания; изготвя писма до различни институции в изпълнение на разпорежданията на съда, подготвя формуляри, графици и др. документи, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор /административния секретар/.


       

 Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:

 • образование - средно;
 • машинописна правоспособност и компютърна грамотност;
 • отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми;
 • отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;
 • познаване на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата;
 • лоялно отношение към работодателя;
 • умения за работа в екип;
 • организационни умения;
 • комуникативност;
 • инициативност;
 • отговорност.


 

 Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - по документи;
Втори етап – решаване на писмен тест, състоящ се от три части: български език, компютърна грамотност и въпроси от длъжностната характеристика за длъжността "съдебен секретар";
Трети етап - практически изпит - бързина на писане /писане под диктовка/ и вярно изписване;
Четвърти етап – събеседване с кандидатите.
       

 Оценяване на кандидатите: комплексно.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • заверено ксерокопие от документ за самоличност на кандидата;
 • подробна автобиография – тип СV;
 • мотивационно писмо;
 • диплом за завършена образователна степен;
 • удостоверение за машинописна правоспособност и/или компютърна грамотност;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско свидетелство за работа;
 • медицинско удостоверение със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;
 • декларация по чл. 141 ал.2 т.1 и т.2 от ПАС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
 • декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а ал.1 от КТ;
 • заверено ксерокопие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата.

          

     Място за подаване на документите:

   Районен съд - Сливница,
   Адрес: гр. Сливница, обл. Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет. 4,
   Служба „Регистратура”.
         

     Краен срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.


              

     Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

   електронната страница на съда – www.rs-slivnitza.org.
   информационното табло на съда

               

    Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:

   • 621,00 /шестстотин двадесет и един/ лева
   Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично или чрез пълномощник на адрес:
   гр. Сливница, област Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет.4, Районен съд - Сливница.
   Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, както и образци на заявленията и декларациите са на разположение на кандидатите в служба „Регистратура“ на Районен съд - Сливница, както и на интернет страницата на Районен съд – Сливница.
   За допълнителна информация: телефон: 0727/423-86 – Главен счетоводител Виктория Колева

            Обявлението е публикувано във вестник „Монитор” на 24.09.2018 г.

   Краен срок за подаване на документи 24.10.2018 г., включително.

   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

   ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА: ……………………

   Георги Николов

   Бланки:
   Заявление за кандидатстване - изтегли

   Длъжностна характеристика – изтегли

   Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда – изтегли

   Декларация по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС - изтегли


Посещения:587793