Конкурси обявени от Районен съд гр. Сливница

ПРОТОКОЛ

гр. Сливница, 09.11.2018 г..


Днес, 09 Ноември 2018 г., в Районен съд – Сливница, Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“, обявен със заповед № РД-09-67/21.09.2018 г. на административния ръководител-председател на съда, в състав, определен със Заповед № РД-09-72/24.10.2018 г., изменен със Заповед № РД-09-77/07.11.2018 г. на изпълняващия функциите административен ръководител – председател на съда, както следва:

  Председател:  Мариана Маркова – районен съдия
          и членове:    Виктория Колева – главен счетоводител;
                                   Сузанка Борисова – съдебен секретар

Проведе практически изпит – решаване на тест и изпълнение на писмена практическа задача на кандидатите за заемане на длъжността “съдебен секретар” в Районен съд - Сливница.
В обявения час 10.30 часа на 09.11.2018 г. в Първа заседателна зала на Районен съд - Сливница се явиха всички допуснати до втория етап от конкурса – практически изпит, с протокол № 1/25.10.2018 г. на конкурсната комисия, кандидати, а именно: Мария Ванева Иванова.
Преди започването на изпита бяха проверени личните данни на кандидата срещу представена от него лична карта. На кандидата беше прочетен приетият от комисията регламент за провеждане на конкурса.
Първата част от практическия изпит се проведе, като комисията предостави един вариант на тест, който се състои от 6 въпроса, като всеки въпрос носи на правилно отговорилия кандидат 1 точка.
Изпитът започна в 10:40 часа. Същият продължи 15 минути в първата си част.
До изтичане на предвидения в регламента срок от 15 минути кандидата предаде решения тест.
Пристъпи се към втората част от практическия изпит. На кандидата му беше възложена писмена практическа задача.
Съгласно регламента му беше предоставен компютър, на който кандидата да направи протоколи от съдебни заседания – един по НОХД и един по гражданско дело под диктовка, върху предварително създадени файлове, след което му беше предоставено време от петнадесет минути за нанасяне на необходими корекции, оформление на документа до вид, в който, според кандидата протоколът следва да бъде представен на съдията-докладчик за подпис. След изтичане на петнадесетте минути за корекции на записаното от него, комисията отпечата изготвените от кандидата протоколи и същият ги подписа.
Критериите за оценка в тази част от изпита са: наличие на задължителни реквизити на създадения документ от гледна точка естеството на задачата, пълнота и точност на съдържанието, прецизност в граматическо, лексикално и правно-терминологично отношение, правопис и пунктуация, цялостно оформление на документа – структуриране на текста, интервали, отделяне на абзаци.
Изпитът за втората част започна в 11:00 часа и продължи до 11:30 часа.
В 11:35 часа комисията пристъпи към провеждане на устния изпит – събеседване. Всеки от членовете на комисията оцени поотделно кандидата.
Общата оценка на кандидата се образува като средноаритметична между оценките, поставени му от всеки член на комисията.

Резултатите се отразиха в приложената по-долу таблица, както следва:
Като взе предвид резултатите от теста, практическия изпит и събеседването, и на основание чл. 95, ал.1 от Кодекса на труда, във вр. чл. 144, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, комисията

РЕШИ

ОБЯВЯВА за класиран на обявеното свободно работно място в конкурса за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" в Районен съд - Сливница следния кандидат:

1. Мария Ванева Иванова

ПРЕДЛАГА на изпълняващия функциите „административния ръководител – председател“ на Районен съд - Сливница да сключи трудов договор с класирания кандидат.

Протоколът да се публикува в тридневен срок на интернет страницата на съда www.rs-slivnitza.org.


  Председател:  Мариана Маркова – районен съдия
          и членове:    Виктория Колева – главен счетоводител;
                                   Сузанка Борисова – съдебен секретар

ПРОТОКОЛ

гр. Сливница, 25.10.2018 г.


Днес, 25 Октомври 2018 г., в Районен съд – Сливница, Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“, обявен със заповед № РД-09-67/21.09.2018 г., в състав, определен със Заповед № РД-09-72/24.10.2018 г. на съдия Георги Николов, административен ръководител - председател на съда, както следва:
  Председател:  Мариана Маркова – районен съдия
          и членове:    Виктория Колева – главен счетоводител;
                                   Сузанка Борисова – съдебен секретар

на основание чл. 142, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата, след като разгледа подадените документи за участие в конкурса и съобрази изискванията за заемане на съответната длъжност, посочени в обявлението,
РЕШИ:
ДОПУСКА до участие в следващите етапи на обявения със заповед № РД-09-67/21.09.2018 г. конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ – РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, ПРОВЕРКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И МАШИНОПИСНИ УМЕНИЯ, И СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
1. Мария Ванева Иванова
НЕ ДОПУСКА до участие в следващите етапи на обявения със заповед № РД-09-67/21.09.2018 г. конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ – РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, ПРОВЕРКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И МАШИНОПИСНИ УМЕНИЯ, И СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
1. Няма недопуснати до участие в следващите етапи на конкурса кандидати
На основание чл. 142 ал.4 от ПАС, ОПРЕДЕЛЯ останалите етапи от обявения със заповед № РД-09-67/21.09.2018 г. конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“, да се проведат на 09.11.2018 г. от 10.30 часа в Първа заседателна зала на Районен съд – Сливница.
Протоколът да бъде поставен на общодостъпно място в сградата на съда и да се публикува в интернет страницата www.rs-slivnitza.org.
Председател /Мариана Маркова/
Членове:
/Виктория Колева/
/Сузанка Борисова/

 РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА
на основание Заповед № РД-09-67/21.09.2018 г., на Административния ръководител – председател на съда, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” .
 
  ОБЯВЯВА


  Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делата протоколи от съдебни заседания; изготвя писма до различни институции в изпълнение на разпорежданията на съда, подготвя формуляри, графици и др. документи, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор /административния секретар/.


       

 Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:

 • образование - средно;
 • машинописна правоспособност и компютърна грамотност;
 • отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми;
 • отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;
 • познаване на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата;
 • лоялно отношение към работодателя;
 • умения за работа в екип;
 • организационни умения;
 • комуникативност;
 • инициативност;
 • отговорност.


 

 Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - по документи;
Втори етап – решаване на писмен тест, състоящ се от три части: български език, компютърна грамотност и въпроси от длъжностната характеристика за длъжността "съдебен секретар";
Трети етап - практически изпит - бързина на писане /писане под диктовка/ и вярно изписване;
Четвърти етап – събеседване с кандидатите.
       

 Оценяване на кандидатите: комплексно.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • заверено ксерокопие от документ за самоличност на кандидата;
 • подробна автобиография – тип СV;
 • мотивационно писмо;
 • диплом за завършена образователна степен;
 • удостоверение за машинописна правоспособност и/или компютърна грамотност;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско свидетелство за работа;
 • медицинско удостоверение със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;
 • декларация по чл. 141 ал.2 т.1 и т.2 от ПАС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
 • декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а ал.1 от КТ;
 • заверено ксерокопие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата.

          

     Място за подаване на документите:

   Районен съд - Сливница,
   Адрес: гр. Сливница, обл. Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет. 4,
   Служба „Регистратура”.
         

     Краен срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.


              

     Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

   електронната страница на съда – www.rs-slivnitza.org.
   информационното табло на съда

               

    Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:

   • 621,00 /шестстотин двадесет и един/ лева
   Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично или чрез пълномощник на адрес:
   гр. Сливница, област Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет.4, Районен съд - Сливница.
   Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, както и образци на заявленията и декларациите са на разположение на кандидатите в служба „Регистратура“ на Районен съд - Сливница, както и на интернет страницата на Районен съд – Сливница.
   За допълнителна информация: телефон: 0727/423-86 – Главен счетоводител Виктория Колева

            Обявлението е публикувано във вестник „Монитор” на 24.09.2018 г.

   Краен срок за подаване на документи 24.10.2018 г., включително.

   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

   ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА: ……………………

   Георги Николов

   Бланки:
   Заявление за кандидатстване - изтегли

   Длъжностна характеристика – изтегли

   Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда – изтегли

   Декларация по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС - изтегли


Посещения:663493