Конкурси обявени от Районен съд гр. Сливница

ПРОТОКОЛ

гр. Сливница, 09.01.2017 г.


          Днес, 09 януари 2017 г., в Районен съд – Сливница, Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“, обявен със заповед № РД-09-64/31.10.2016 г. на съдия Георги Николов – председател на съда, в състав, определен със Заповед № РД-09-76/07.12.2016 г., изменен със Заповед № РД-09-84/29.12.2016 г. на съдия Георги Николов, председател на съда, както следва:

          Председател:  Ангелина Гергинска – районен съдия
          и членове:    Емилия Кузева-Петрова – административен секретар
                                   Жанета Божилова – съдебен секретар

        Проведе практически изпит – решаване на тест и изпълнение на писмена практическа задача на кандидатите за заемане на длъжността “съдебен секретар” в Районен съд - Сливница.
          В обявения час 13.00 часа на 09.01.2017 г. в Първа заседателна зала на Районен съд - Сливница се явиха четирима от допуснатите до втория етап от конкурса – практически изпит, с протокол № 1/12.12.2016 г. на конкурсната комисия, а именно: Нели Христова Димитрова, Паулина Благоева Велкова, Илиян Йосифов Константинов и Вяра Иванова Костадинова.
           Не се явява допуснатият кандидат Габриела Емилова Мирчева.
           Преди започването на изпита бяха проверени личните данни на кандидатите срещу представени от тях лични карти.
           На кандидатите беше прочетен приетият от комисията регламент за провеждане на конкурса.
          Първата част от практическия изпит се проведе, като комисията предостави един вариант на тест, който се състои от 6 въпроса, като всеки въпрос носи на правилно отговорилия кандидат 1 точка.
            Изпитът започна в 13.10 часа. Същият продължи 15 минути в първата си част.
            До изтичане на предвидения в регламента срок от 15 минути кандидатите предадоха решения тест.
         Пристъпи се към втората част от практическия изпит. На кандидатите беше възложена писмена практическа задача. Съгласно регламента им беше предоставен компютър, на който кандидатите да направят протоколи от съдебни заседания – един по НОХД и един по гражданско дело под диктовката на съдия Георги Николов, върху предварително създадени файлове, след което им беше предоставено време от десет минути на всеки един за нанасяне на необходими корекции, оформление на документа до вид, в който, според кандидата протоколът следва да бъде представен на съдията-докладчик за подпис. След изтичане на десетте минути за всеки кандидат за корекции на записаното от него, комисията отпечата изготвените от кандидата протоколи и същият ги подписа. Критериите за оценка в тази част от изпита са: наличие на задължителни реквизити на създадения документ от гледна точка естеството на задачата, пълнота и точност на съдържанието от гледна точка естеството на задачата, прецизност в граматическо, лексикално и правно-терминологично отношение; правопис и пунктуация, цялостно оформление на документа – структуриране на текста, интервали, отделяне на абзаци.
          Изпитът за втората част започна в 13.17 часа. Същият продължи, докато и последният кандидат предаде работата си - в 15.18 часа.
           В 15.30 часа комисията пристъпи към провеждане на устния изпит – събеседване с всеки един от кандидатите поотделно. Всеки от членовете на комисията оцени поотделно кандидатите.
           Общата оценка на всеки кандидат се образува като средноаритметична между оценките, поставени му от всеки член на комисията.

Резултатите се отразиха в приложената по-долу таблица, както следва:

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име, презиме и фамилия на

кандидата

Първа част

Оценка от

изпитния тест

 

Втора част

Оценка от писмената

практическа

задача

 

Трета част        Оценка от събеседването

 

Крайна оценка от проведения изпит

1

1

Нели Христова Димитрова

3,00

4,50

5,00

4,16

2

2

Паулина Благоева Велкова

2,00

5,00

5,66

4,22

3

3

Илиян Йосифов Константинов

2,00

3,67

4,00

3,22

4

5

Вяра Иванова Костадинова

2,00

3,00

4,00

3,00

 


     
       С оглед резултатите от теста, практическия изпит и събеседването, комисията намира, че, съгласноприетия от комисията с протокол № 2/03.01.2017 г. регламент, кандидатът, получил най-високата средноаритметична оценка от трите етапа на изпита, се счита за издържал конкурсния изпит.
          Водена от горното и на основание чл. 95 ал.1 от КТ, във вр. чл. 139 ал.1 от ПАС, комисията


                                                                                          Р Е Ш И:

 
           ОБЯВЯВА за класиран на обявеното свободно работно място в конкурса за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" в Районен съд - Сливница следния кандидат:

           1.    Паулина Благоева Велкова

          ПРЕДЛАГА на Председателя на Районен съд - Сливница да сключи трудов договор с класирания кандидат.

          Протоколът да се публикува в тридневен срок на интернет страницата на съда www.rs-slivnitza.org.


                Председател:/п/…………………………
                                              /Ангелина Гергинска/


                Членове: 1//п/…………………………..
                                          /Емилия Кузева-Петрова/


                                   2//п/………………………….
                                         /Жанета Божилова/ 

 

ПРОТОКОЛ


гр. Сливница, 12.12.2016 г.          Днес, 12 декември 2016 г., в Районен съд – Сливница, Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“, обявен със заповед № РД-09-64/31.10.2016 г., в състав, определен със Заповед № РД-09-76/06.12.2016 г. на съдия Георги Николов, председател на съда, както следва:

                              Председател:  Дора Михайлова – районен съдия
                                     и членове:
                                                           Емилия Кузева-Петрова – административен секретар;
                                                           Жанета Божилова – съдебен секретар

          на основание чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата, след като разгледа подадените документи за допускане до участие в конкурса и съобрази изискванията за заемане на съответната длъжност, посочени в обявлението,

Р Е Ш И:


          ДОПУСКА до участие в следващите етапи на обявения със заповед № РД-09-64/31.10.2016 г. конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ – РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, ПРОВЕРКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И МАШИНОПИСНИ УМЕНИЯ, И СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:


          1.    Нели Христова Димитрова
          2.    Паулина Благоева Велкова
          3.    Илиян Йосифов Константинов
          4.    Габриела Емилова Мирчева
          5.    Вяра Иванова Костадинова


          На основание чл. 137 ал.4 от ПАС, ОПРЕДЕЛЯ останалите етапи от обявения със заповед № РД-09-64/31.10.2016 г. конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“, да се проведат на 09.01.2017 г. от 13.00 часа в Първа заседателна зала на Районен съд – Сливница. 

          Протоколът да бъде поставен на общодостъпно място в сградата на съда и да се публикува в интернет страницата www.rs-slivnitza.org.

                Председател:/п/ …………………………
                                                  /Дора Михайлова/


                Членове: 1//п/…………………………..
                                            /Емилия Кузева-Петрова/


                                  2//п/………………………….
                                            /Жанета Божилова/

 

  

 

 РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА
На основание Заповед № РД-09-66/31.10.2016 г., на Административния ръководител – председател на Районен съд – Сливница,
 
  ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1/2 ЩАТНА БРОЙКА ЗА   ДЛЪЖНОСТТА “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” І ИЛИ ІІ СТЕПЕН          1.    Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността “Системен администратор І степен”: завършено  висше  образование  с  компютърна квалификация – образователна степен магистър; познаване нормативната уредба и естеството на работа в съдебната система, отлични познания по компютърната техника и деловодни автоматизирани системи; експертни познания в системната и мрежовата администрация; минимум 3 /три/ години трудов стаж по специалността; владеене на английски език /писмено и говоримо/; дискретност, отговорност, лоялност; инициативност, оперативност, комуникативност, способност за работа в екип.
          Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността “Системен администратор ІІ степен”: завършено  висше  образование  с  компютърна квалификация – образователна степен бакалавър; познаване нормативната уредба и естеството на работа в съдебната система, отлични познания по компютърната техника и деловодни автоматизирани системи; експертни познания в системната и мрежовата администрация; минимум 4 /четири/ години трудов стаж по специалността; владеене на английски език /писмено и говоримо/; дискретност, отговорност, лоялност; инициативност, оперативност, комуникативност, способност за работа в екип.

          2. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика: Системният администратор отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника в съда; осигурява интегрирането на информационните системи; инсталира, конфигурира и поддържа работни станции; администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; извършва техническа поддръжка на наличния хардуер; отговаря за съхранението на натрупаната информация; извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни; провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмните продукти; подпомага ги при възникване на проблеми при работата им със софтуера; поддържа и актуализира интернет страницата на съда.

          3. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:
          Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на определените кандидати, които напълно отговарят на посочените изисквания.
          В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на конкурса, началния час и мястото на провеждането му.
          Втори етап – събеседване с кандидатите.

          4. Необходими документи:
          За участие в конкурса кандидатите подават: Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/; Заверено копие от документ за самоличност; Автобиография – тип СV; Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 от КТ; Свидетелство за съдимост; Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания; Медицинско свидетелство за работа от личния лекар; Заверено копие от документи за придобита образователна и квалификационна степен; Заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; Препоръки от предишен работодател /ако има такива/.
          Кандидатите могат да подават и други документи, доказващи тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

          5. Минималният размер на основната заплата за длъжността “Системен администратор І степен” е 917 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, т.е. за ½ щ. бр. – 458.50 лв.
          Минималният размер на основната заплата за длъжността “Системен администратор ІІ степен” е 795 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, т.е. за ½ щ. бр. – 397.50 лв.

          6. Място на подаване на документи:
          Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в сградата на Районен съд - Сливница, гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, ет.4, Служба „Регистратура“.
          Заявлението, декларациите и типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност са публикувани на Интернет-страницата на Районен съд – Сливница и са на разположение на кандидатите в Служба „Регистратура“ на Районен съд – Сливница.
          7. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в национален ежедневник.

          За допълнителна информация: телефон: 0727/423-86 – Административен секретар на РС-Сливница - Емилия Кузева-Петрова.

Бланки:
Заявление за кандидатстване - изтегли

Длъжностна характеристика – изтегли

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда – изтегли

Декларация по чл.136, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС - изтегли


Посещения:569441