ЗА СЪДА

 

 

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по изграждане на нова сграда - Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по Подробен устройствен план на гр. Сливница”

§   РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА е основен първоинстанционен съд, в който се разглеждат граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на окръжния съд.

§   Справки за постановените съдебни актове и насрочените съдебни заседания могат да се направят от менюто в ляво, раздел СПРАВКИ, подраздел Съдебни актове и подраздел Насрочени заседания, като за справките не е необходима регистрация.

 

Правила за поведение на гражданите
в съдебните зали

 

§   Всички съдебни заседания са публични с изключение на посочените в закона.

§   Съдът може да разпореди делото да се разгледа или конкретни съдопроизводствени действия да се извършват при закрити врата, когато делото се отнася до интимния живот на страните или може да се накърни обществения интерес. В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.

§   Заседанията се водят от председателя на състава. Неговите разпореждания относно поведението по време на съдебния процес са задължителни за страните и гражданите. Председателят може да отстрани от залата лицата, които не спазват неговите разпореждания.

§   Всеки гражданин може да получи информация за насрочените за разглеждане за деня дела - номер на залата и час на заседанието от информационното табло в съда.

§   Гражданите следва да заемат мястото си в залата преди започване на заседанието. Влизането в залата след неговото начало е неуважение към съда.

§   Информация за определено дело страните могат да получат в деловодството на съда.

§   Израз на неуважение е влизането в съдебната палата с неприлично облекло, в нетрезво състояние и демонстриране на агресивно или скандално поведение.

§   Тютюнопушенето в съдебната палата е забранено.

§   В съдебната палата мобилните телефони следва да се изключват.


Посещения:689887