МОТИВИ

            към решение по н.а.х.д. № 664/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Сливница

 

           Районна прокуратура – гр. Сливница е внесла постановление за разглеждане в Районен съд – гр. Сливница, с което се предлага обвиняемият М.К., роден на *** г. в гр. Лар, Р Германия, гражданин на Р Германия, притежаващ паспорт с № ….. издаден на 09.10.2019 г. от Р Германия, живущ в Р Германия, гр. .. ул. …“ № .. неженен, със средно образование, месторабота – служител във фирма „…“, гр. А…п, неосъждан, да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за това, че на 02.11.2019 г. около 18.50 часа на ГКПП – Калотина, община Драгоман, обл. Софийска, на автоматизирано работно място (АРМ) № 10 (трасе изходящи леки автомобили) противозаконно си служил с официални документи – немска лична карта № 158636907, издадена на 20.07.2010 г. от Германия на името на Y. ., роден на *** г. и немско свидетелство за управление на моторно превозно средство № I 18001 10132, издадено на името на Y. K., роден на *** г., издадени за друго лице – Y. K…, роден на *** г. с цел да заблуди длъжностно лице В…М.Г. – младши инспектор, старши полицай на ГКПП – Калотина, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл.318, пр. 1  НК.

В съдебно заседание Районна прокуратура – гр. Сливница редовно призована, не изпраща представител.

            Обвиняемият М.К., нередовно призован, не се явява в съдебно заседание. Производството спрямо него е проведено по реда на чл.269, ал.3, т.2 НПК.

Упълномощеният защитник на обвиняемия М.К. – адв. А.М. от САК заявява, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод, че подзащитният му е извършил деянието, за което се иска да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Адвокат М. моли съда предвид събрания доказателствен материал по делото и липсата на отрицателни данни за личността на подзащитния му да му бъде наложено минималното наказание, предвидено в закона.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият М.К., е роден на *** г. в гр. Ла., Р Германия, гражданин на Р Германия. Притежава паспорт с № …, издаден на 09.10.2019 г. от Р Германия, живее в Р Германия, гр. А., ул. „…“ № …. Не е женен, със средно образование е. Работи като служител във фирма „Г.“, гр. А. Обвиняемият е неосъждан.

На 02.11.2019 г. около 18,50 часа на ГКПП-Калотина, обл.Софийска св. В.М. Г. - старши полицай на ГКПП-Калотина изпълнявал служебните си задължения на автоматизирано работно място /АРМ/ № 10 (трасе „Изходящи леки автомобили“). На трасето пред граничния служител за излизане от страната се явил обвиняемият М.К., който управлявал лек автомобил марка „Хюндай“, с немски регистрационен № NIMA 53. Обвиняемият М.К. представил за проверка на св. . немска лична карта № здадена на 20.07.2010 г. от Германия на името на Y. К., роден на ***г. и немско свидетелство за управление на МПС № I 18001 10132, издаден на името на Y.К., роден на *** г. Св.Григоров се усъмнил в идентичността на фотоизображението на представените за проверка официални документи и лицето, което ги е представило и уведомил началник на група-  св.Д. Д.. Обв.М.К. бил приведен в помещение за контрол на втора линия. При експертно изследване на немската лична карта № .. и свидетелство за управление на моторно превозно средство № I 18001 10132, издадени на името на Y. К., роден на *** г., било установено, че представените официални документ са истински, но положената в тях снимка и лицето, представило документите не са идентични. Впоследствие обвиняемият К. представил пред св.Димитров своя паспорт № …, издаден на 09.10.2019 г. от Р Германия, при експертното изследване на който било установено, че представлява истински официален документ, а положената в него снимка и лицето, представило документа са идентични.

Според заключението на съдебно – техническите експертизи немската лична карта …. и свидетелство за управление на моторно превозно средство …, издадени на името на Y.К., роден на *** г., представляват истински  без наличие на извършени подправко върху тях, като лицето на положената в тях снимка и лицето, представило документите не са идентични. Според заключението на втората съдебно-техническа експертиза немски паспорт № …., издаден на 09.10.2019 г. от Р Германия на името на М.К., представлява истински официален документ без наличие на подправки върху него, а положената в него снимка и лицето, представило документа са идентични. Съдът кредитира изцяло заключенията на съдебно – техническите експертизи като компетентни и обективно дадени и отговарящи в пълнота на поставените въпроси. 

Гореизложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното следствие доказателства и доказателствени средства, а именно: гласни доказателства, установени чрез показанията на свидетелите В.ил М.Г. и Д.В.Д., дадени в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 373, ал.1 във връзка с чл.283 НПК и останалите документи, имащи значение за изясняване обстоятелствата по делото, прочетени и приети по реда на чл. 283 НПК, а именно: справка за пътуване на лице чужд гражданин (л.18-19 от ДП); ЕВРОДАК дактилоскопна справка (л.21 ДП); протокол за доброволно предаване (л. 38 от ДП); удостоверение и длъжностна характеристика (л. 65-68 ДП); експертни заключения (л. 40-62 ДП); справка за съдимост (л. 27 ДП) и приложените по делото веществени доказателства: немска лична карта № …и немско свидетелство за управление на моторно превозно средство № …, издадени на името на Y.. К. .

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите В. М.Г. и Д. В.Д., дадени в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 373, ал.1 във връзка с чл.283 НПК, тъй като в тези показания не са налице никакви противоречия, същите са логични и достоверни, като в тях обективно и правдиво са възпроизведени възприетите от свидетелите факти, които са относими към предмета на доказване по делото. При проверката чрез способите по НПК на показанията на свидетелите В.М.Г. и Д. В.Д., които са лица незаинтересувани от изхода на делото, с останалите събрани доказателства съдът констатира точност, житейска правдивост, еднозначност. В хода на досъдебното производство свидетелите Васил М.Г. и Д.В.Д. възпроизвеждат обстоятелства, възприети от тях лично и непосредствено и касаещи именно факта на извършване на деянията, време и място на осъществяването им, авторството и механизма на деянието. От анализа на свидетелските показания на св. В..М.Г. и Д. В.Д. с останалите доказателства по делото се установява обективната страна на престъплението - фактът на представяне от страна на обвиняемия М.К. пред граничните полицаи на официални документи, издадени за друго лице, за да удостовери самоличността си с тях. С оглед принципа на непосредственост съдът кредитира като достоверни показанията на свидетелите В. М. Г. и Д. В.Д., чрез които се възпроизвеждат преки първични доказателства.

             При така възприетата фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

            Въз основа на анализа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и във взаимната им връзка, се установява по един несъмнен и категоричен начин също, че обвиняемият М.К. на 02.11.2019 г. около 18.50 часа на ГКПП – Калотина, община Драгоман, обл. Софийска, на автоматизирано работно място (АРМ) № 10 (трасе изходящи леки автомобили) противозаконно си служил с официални документи – немска лична карта № …., издадена на 20.07.2010 г. от Германия на името на Y.K., роден на *** г. и немско свидетелство за управление на моторно превозно средство № I 18001 10132, издадено на името на Y. K., роден на *** г., издадени за друго лице – Y. Kar, роден на *** г. с цел да заблуди длъжностно лице В. М. Г. – младши инспектор, старши полицай на ГКПП – Калотина, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление, като по този начин е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл.318, пр. 1  НК. 

От обективна страна обвиняемият М.К. 02.11.2019 г. около 18.50 часа на ГКПП – Калотина, община Драгоман, обл. Софийска, на автоматизирано работно място (АРМ) № 10 (трасе изходящи леки автомобили) противозаконно си служил с официални документи – немска лична карта № … издадена на 20.07.2010 г. от Германия на името на Y. K., роден на *** г. и немско свидетелство за управление на моторно превозно средство № I 18001 10132, издадено на името на Y.K., роден на *** г., издадени за друго лице – Y.K., роден на *** г. с цел да заблуди длъжностно лице В. М.Г. – младши инспектор, старши полицай на ГКПП – Калотина, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление. В конкретния случай изпълнителното деяние е осъществено от обвиняемия К. като същият е представил на граничните власти за идентифициране на собствената си самоличност редовни официални документи за самоличност, издадени обаче не за него, а за другиго. Авторството на обвиняемия в извършването на инкриминираното деяние се установява от доказателствата по делото: показанията на свидетелите В. Г. и Д. Д.в, както и от заключението на съдебно – техническите експертизи.

             Предметът на престъплението са немска лична карта № 158636907, издадена на 20.07.2010 г. от Германия и немско свидетелство за управление на моторно превозно средство № I 18001 10132, издадени на името на Y. K., роден на *** г. - официални документ по смисъла на чл. 93, т.5 от НК. Не е спорно по делото, че немска лична карта № …., издадена на 20.07.2010 г. от Германия и немско свидетелство за управление на моторно превозно средство № I 18001 10132, издадени на името на Y.K., роден на *** г., са истински и са отразявали факти, които отговарят на действителността.

             От субективна страна обвиняемият К. е извършил посоченото деяние при пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 НК. Той е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние. Съзнавал е, че предметът на престъплението – немска лична карта и немско свидетелство за управление на МПС са официални документи, удостоверяващи самоличност, които обаче не са издадени за него, а за друго лице. Обвиняемият е съзнавал и факта, че представяйки тези документи пред граничните служители за идентифицирането на собствената си самоличност, противозаконно си служи с тях. Обвиняемият е предвиждал общественоопасните последици от деянието си и е искал настъпването им. За  да обоснове този извод, съдът отчита факта, че обв. К. е бил наясно, че немската лична карта и свидетелство за управление на МПС не са негови, те принадлежта на неговия брат, и въпреки това ги е представил пред граничните власти за удостоверяване на собствената си самоличност.

               От субективна страна обв. К. е извършил посоченото деяние със специална цел, а именно да заблуди орган на властта – граничните органи, на които е представил описаната по-горе регистрационна карта.

               Предвид гореизложеното, съдът призна обвиняемият М.К. за виновен в извършването на описаното по – горе престъпление по чл. 318, пр. 1  НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000 (хиляда) лева. Съгласно константната съдебна практика, когато са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1 НК, съдът е длъжен да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание. При наличието на законовите предпоставки приложението на чл. 78а НК е задължително като правнорелевантният момент на издирване на предпоставките по чл. 78а НК е този на извършване на деянието. В настоящия случай по отношение на обвиняемия К. са налице законоустановените предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, тъй като за посоченото престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до две години,  пробация или глоба от сто до триста лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК, и от престъплението не са причинени имуществени вреди. За да определи размера на глобата към минималния такъв, предвиден в разпоредбата на чл.78а, ал.1 НК, съдът отчете обстоятелството, че не може да намери приложение нормата на чл.78а, ал.5 НК, която е приложима единствено в случаите, когато за престъплението е предвидено или само наказание глоба или глоба и друго по-леко такова.

            На основание чл.112, ал.4 НПК, съдът постанови веществените доказателства: немска лична карта № . издадена на 20.07.2010 г. от Р Германия на името на Y. K., роден на *** г. и немско свидетелство за управление на моторно превозно средство № I 18001 10132, издадено на името на Y. K., роден на *** г., да се изпратят на Посолството на Р Германия, по компетентност

На основание чл.189, ал.3 НПК, съдът възложи на обвиняемия направените по делото разноски в размер на 250,17 лева.

По тези съображения съдът постанови решението си.    

     

 

                                                            Председател: