Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Сливница, 25.09.2020 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

           

            РАЙОНЕН СЪД – гр. Сливница, пети състав, в публично заседание, проведено на шестнадесети септември през две хиляди и двадесета година в състав:

                                                              

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИАНА МАРКОВА

 

при секретаря Г. ВЛАДИМИРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 222 по описа на съда за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

*******************************************************************************

Воден от горното, съдът

Р   Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА БРАКА между Г.С.И. с ЕГН ********** с адрес *** и И.Й.И. с ЕГН ********** ***, сключен на 14.05.2013 г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.С.И.  с ЕГН ********** и И.Й.И. с ЕГН **********, споразумение на основание чл.49, ал.4 СК, както следва:

Страните постигат съгласие, че упражняването на родителските права  върху роденото по време на брака непълнолетно Р. И.И., с ЕГН ********** се предоставя на неговата майка и законен представител Г.С.И.  с ЕГН **********. Местоживеенето на детето се определя на адреса на майката в гр. София, с. К., ул. „Ц. С.“ № ..

На бащата И.Й.И. с ЕГН ********** се предоставя право на лични отношения с детето: да го вижда  и взима при себе си на адрес в гр. С., с. К., ул.“А.“ № .., с преспиване, всяка четна седмица от годината за времето от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя, както и за период от един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката.

Страните постигат съгласие по националните празници и рождените дни на детето  предварително ще уговарят помежду си организацията и мястото на празнуване с цел да се осигури равнопоставена възможност и на двамата родители да бъдат с детето през тези дни.

Страните се съгласяват при пътуване в чужбина на детето за ваканции/почивки да предоставят декларация- съгласие, заверена от нотариус.

Страните се договарят, че бащата И.Й.И. с ЕГН ********** се задължава след прекратяването на брака да заплаща на детето си Р. И.И., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Г.С. Г. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 152,50 (сто петдесет и два лева и 50 ст.) лева, считано от влизане в сила на съдебното решение до настъпването на причина, водеща до изменение или прекратяване на издръжката, платима до 10-то число на месеца по следната банкова сметка: ***, BIC: *** „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД.

Страните постигат съгласие, че ползването на семейното жилище, намиращо се в гр. С., с. К., ул. „Ц.С.” № ., е собственост на ищцата, ответникът го е напуснал и няма претенции за ползването му.

Страните се договарят, че всеки от тях, който е теглил банков кредит или друг заем по време на брака, който не е издължен, са задължава да го погаси изцяло, без да има претенции към другия.

Страните постигат съгласие всички поети парични задължения (включително, но не само, по издадени записи  на заповед, договори за поръчителство, обезпечения и др.) са дължими от този от тях, който ги е поел и страните нямат претенции един към друг за погасяването им.

Страните не притежават влогове в банки, които представляват съпружеска имуществена общност.

Страните не притежават фирми и дялово участие в търговски дружества, собственост на двамата съпрузи.

Страните заявяват, че движимите вещи, придобити по време на брака са поделени между тях извънсъдебно.

Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

Страните постигат съгласие, че след прекратяването на брака Г.С.И. ще носи предбрачното си фамилно име – Г..

ОСЪЖДА И.Й.И. с ЕГН ********** да заплати на ДЪРЖАВАТА по сметка на РС – гр. Сливница държавна такса в размер на 7,50 лева и и държавна такса за споразумението за издръжката на детето в размер на 2 % върху тригодишните платежи – 109,80 лева.

ОСЪЖДА Г.С.И. с ЕГН ********** да заплати на ДЪРЖАВАТА по сметка на РС – гр. Сливница държавна такса в размер на 7,50 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: