Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Сливница, 09.07.2020 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

           

            РАЙОНЕН СЪД – гр. Сливница, пети състав, в публично заседание, проведено на двадесет и девети през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                              

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИАНА МАРКОВА

 

при секретаря ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 241 по описа на съда за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 330 и следващите от Гражданския процесуалния кодекс.

**********************************************************************************

Воден от горното, съдът

Р   Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между А.Л.Ц., с ЕГН **********,*** и Д.П.Ц., с ЕГН: **********,***, сключен на 06.05.2000 г., по взаимно съгласие на основание чл. 50 СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от страните споразумение, както следва:

След прекратяване на брака молителката ще продължи да носи предбрачното си фамилно име – Г..

След прекратяване на брака молителите не си дължат издръжка помежду си.

Страните постигат съгласие, че родителските права върху роденото по време на брака непълнолетно дете Гергана Димитрова Ц. се предоставят за упражняване на майката А.Л.Ц., като детето ще живее на адреса на майката в гр. София, ж.к. . . „С.Т.“, бл. …, вх. ., ет.., ап…., ще се ползва от молителката, молителят го е напуснал и няма претенции за ползването му.

            Страните се договарят, че бащата Д.П.Ц. има право на лични контакти с детето Г. Д. Ц. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване от 18:00 часа в петък до 18:00 часа в неделя, както и 20 дни през лятната ваканция, не съвпадащи с платения годишен отпуск на майката. По взаимно съгласие между родителите, бащата може да прекарва с детето си и време, различно от посоченото по-горе.

Страните постигат съгласие, че бащата Д.П.Ц. ще заплаща на детето Г. Д. Ц., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител – А.Л.Ц. месечна издръжка в размер на 400 лева, платима до 10-то число на месеца, за който се отнася, до навършване на пълнолетие на детето.

След прекратяването на брака семейното жилище, намиращо се в гр. София, ж.к. „С.Т.“, бл. , вх. ., ет.., ап…., ще се ползва от молителката, молителят го е напуснал и няма претенции за ползването му.

След прекратяване на брака молителите не си дължат издръжка помежду си.

Молителите заявяват, че са уредили доброволно всички сови имуществени отношения и нямат имуществени претенции един към друг.

ОСЪЖДА А.Л.Ц., с ЕГН **********,***, да заплати на ДЪРЖАВАТА по сметка на РС – гр. Сливница сумата от 7,50 лв. - такса за производството.

Д.П.Ц., с ЕГН: **********,***, да заплати на ДЪРЖАВАТА по сметка на РС – гр. Сливница сумата от 7,50 лв. - такса за производството и държавната такса в размер на 2 % върху тригодишните платежи за споразумението за издръжката на детето – 288 лева.

Решението е окончателно.

                                                                                                                                                                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: