П Р О Т О К О Л

 

       _ 203 _

                              

    ГР. СЛИВНИЦА 14.11.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГРАД СЛИВНИЦА ІV - ти състав в публично съдебно заседание на 14.11.2018 г. в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ НИКОЛОВ

      

При участието на секретаря Сузанка Борисова

и прокурора Дамянов                                      сложи за разглеждане 

н.о.х.дело 726                                              по описа за 2018 г.,

докладвано от СЪДИЯТА НИКОЛОВ

        

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура - гр. С. – редовно уведомена, се явява прокурор Дамянов. 

Обвиняемият В.Й.Н. редовно уведомен, явява се лично и с адвокат И.С. от САК – упълномощен защитник на същия, с пълномощно по делото.

СЪДЪТ изслуша становището на страните по даване ход на делото в днешното съдебно заседание:

Прокурор Дамянов: Да се даде ход на делото.

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият В.Н.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

В.Й.Н. ЕГН: **********, род. на *** ***, изд. на **.**.****год. от МВР С.област, българин, българско гражданство, основно образование, женен, месторабота «***- **» АД гр. С., длъжност «машинист» на ТСИ, адрес:***.

СЪДЪТ разясни на страните разпоредбата на чл. 274, ал.1 от НПК за правото им на отвод на състава на съда, прокурора, секретаря и защитника.

Страните /поотделно/: Нямаме искания за отводи.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия В.Й.Н. по чл. 274, ал. 1, чл. 55, чл. 94, чл. 96, чл. 97, чл. 115, ал. 4, чл. 254, чл. 275, ал. 1, чл. 277, ал. 2 и чл. 297 от НПК.

Обвиняемият В.Н.: Разяснени са ми правата. Нямам искания за отводи към състава на съда, прокурора и секретаря. Желая да бъда защитаван от упълномощения от мен защитник - адвокат С..

Страните /поотделно/: Нямаме искания по хода на съдебното следствие. Представили сме на съда споразумение за решаване на делото, на основание чл. 381 НПК, което молим да го одобрите и да прекратите наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА постъпило споразумение за решаване на делото, изготвено по реда на чл. 381 от НПК, сключено между Георги Дамянов –прокурор при Районна прокуратура – гр. С., наблюдаващ производството по досъдебно производство № 220/2018 год. по описа на РУ С., пр.пр. № 403/2018 г. по описа на Районна прокуратура град С. и адв. И.С. от САК – упълномощен защитник на обвиняемия В.Й.Н., със съгласието на обвиняемия В.Й.Н..

Към постъпилото споразумение е представена декларация от обвиняемия в качеството му на обвиняем по чл. 381, ал.6 от НПК.

На основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът запита обвиняемия В.Й.Н., досежно следните въпроси:

Въпрос на съда:               

1. Разбирате ли обвинението?

Отговор на обвиняемия: Да, разбирам обвинението.

         Въпрос на съда:

         2. Признавате ли се за виновен?

Отговор на обвиняемия: Да, признавам се за виновен.

         Въпрос на съда:

3. Разбирате ли последиците от споразумението, а именно: че след одобряването му от съда и изготвянето на определение по чл. 383 от НПК, последното е окончателно и има сила на влязла в сила присъда за обвиняемия, която не подлежи на въззивна и касационна проверка?

Отговор на обвиняемия: Разбирам последиците от споразумението така, както ми ги разяснихте.

         Въпрос на съда:

4. Съгласен ли сте с тези последици?

         Отговор на обвиняемия: Да, съгласен съм с тези последици.

Въпрос на съда:

5. Доброволно ли подписахте споразумението?

Отговор на обвиняемия: Доброволно подписах споразумението. Не ми е оказван натиск.

 

СЪДЪТ, на основание чл.382 ал.6 от НПК, вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

 

І. СТРАНИ:

Споразумението се сключи между Георги Дамянов, прокурор при Районна прокуратура град С. и адв. И.С. от С.адвокатска колегия в качеството на упълномощен защитник на обвиняемия В.Й.Н..

 

ІІ. УСЛОВИЯ:

В.Й.Н. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.

         Споразумението е допустимо, с оглед разпоредбата на чл.381 ал.2 НПК.

         С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага обезпечаването или възстановяването им.

         На страните са известни правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл.382 ал.9 от НПК е окончателно и съгласно чл.383 ал.1 от НПК има последиците на влязла в сила присъда спрямо обвиняемия В.Й.Н. и не подлежи на въззивна и касационна проверка.

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните се съгласяват с настоящето споразумение наказателното производство по делото да бъде решено и да не се провежда съдебно разглеждане по общия ред.

          Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемия В.Й.Н., ЕГН: **********, род. на *** ***, изд. на **.**.****год. от МВР С.област, българин, българско гражданство, основно образование, женен, месторабота «***- **» АД гр. С., длъжност «машинист» на ТСИ, адрес:***, е виновен в това че:

          На 24.02.2018 год. около 15.50 часа в гр. С., по ул. „П. С.“ с посока на движение от ул. „П. Е.“ към ул. „О.“ е управлявано моторно превозно средство – лек автомобил марка „О.“, модел „К.“ с рег. № РВ****РН в срока на изтърпяването на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0344-000163/05.06.2017 год. на РУ С. при ОДМВР С., връчена на 21.06.2017 год - престъпление по чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК.

 

ІV. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:

Страните се съгласяват на основание чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, на обвиняемия В.Й.Н. да бъде наложено наказание „пробация” - за престъплението по чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.3, т.1, вр. ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК да бъде определена пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 2 (две) години, която на осн. чл. 42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване три пъти седмично пред пробационен служител при Областна пробационна служба – С.област.

На осн. чл. 42а, ал.3, т.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1 от НК да бъде определена пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 (две) години, която на осн. чл. 42б, ал.2 от НК да се изпълни в Областна пробационна служба – С.област.

На осн. чл. 42а, ал.3, т.1, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1 от НК да бъде определена пробационна мярка „включване в програми за обществено въздействие” за срок от 2 (две) години, която на осн. чл. 42б, ал.2 от НК да се изпълни в Областна пробационна служба – С.област.

Страните се съгласяват, на основание чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК, на обвиняемия В.Й.Н. да бъде наложено и кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК наказание „глоба”, в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Не са приобщени веществени доказателства

 

VІ. РАЗНОСКИ:

          Не са документирани незаплатени разноски.

 

ПРОКУРОР: _________                        ЗАЩИТНИК: _________

                  /Г. Дамянов/                                            /адв. И. С./

 

 

                                                                 ОБВИНЯЕМ: _________                                                                          /В.Н./

СЪДЪТ, като взе предвид обстоятелството, че постигнатото и допълнено по предложение на съдебния състав в днешното съдебно заседание между страните по делото споразумение, не противоречи на закона и на морала, както и обстоятелството, че обвинението, повдигнато срещу обвиняемия В.Й.Н., не е такова по смисъла на чл. 381, ал. 2 НПК, намира че постигнатото между страните по делото споразумение следва да бъде одобрено, а образуваното наказателно производство - прекратено.

Ето защо и на основание чл. 382 ал.7 от НПК, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигнатото и подписано споразумение между Георги Дамянов – прокурор при Районна прокуратура – гр. С., наблюдаващ производството по досъдебно производство № 220/2018 год. по описа на РУ С., пр. пр. № 403/2018 г. по описа на Районна прокуратура град С. и адв. И.С. от САК – упълномощен защитник на обвиняемия В.Й.Н., със съгласието на обвиняемия В.Й.Н..

ПРИЗНАВА обвиняемия В.Й.Н. ЕГН: **********, род. на *** ***, изд. на **.**.****год. от МВР С.област, българин, българско гражданство, основно образование, женен, месторабота «ГВС - ИС» АД гр. С., длъжност «машинист» на ТСИ, адрес:***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2018 год. около 15.50 часа в гр. С., по ул. „П. С.“ с посока на движение от ул. „П. Е.“ към ул. „О.“ е управлявано моторно превозно средство – лек автомобил марка „О.“, модел „К.“ с рег. № РВ****РН в срока на изтърпяването на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0344-000163/05.06.2017 год. на РУ С. при ОДМВР С., връчена на 21.06.2017 год., поради което и на основание чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК,  го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.

НАЛАГА на основание чл. 42а, ал.3, т.1, вр. ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК на обвиняемия В.Й.Н. пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 2 (две) години, която на осн. чл. 42б, ал.1 от НК да се изпълни чрез явяване и подписване три пъти седмично пред пробационен служител при Областна пробационна служба – С.област.

НАЛАГА на основание осн. чл. 42а, ал.3, т.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1 от НК на обвиняемия В.Й.Н. пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 (две) години, която на осн. чл. 42б, ал.2 от НК да се изпълни в Областна пробационна служба – С.област.

НАЛАГА на основание осн. чл. 42а, ал.3, т.1, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1 от НК на обвиняемия В.Й.Н. пробационна мярка „включване в програми за обществено въздействие” за срок от 2 (две) години, която на осн. чл. 42б, ал.2 от НК да се изпълни в Областна пробационна служба – С.област.

НАЛАГА на основание чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК, на обвиняемия В.Й.Н. и кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК наказание „ГЛОБА”, в размер на 500 /петстотин/ лева.

На основание чл. 309 ал. 1 от НПК, ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия В.Й.Н., мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.дело № 726/2018 г. по описа на Районен съд - гр. С..

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, С КОЕТО Е ОДОБРЕНО ПОСТИГНАТОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТИРАНЕ.       

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15:30 часа.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                                                                         СЕКРЕТАР: