П Р О Т О К О Л

    

 

 

 

4

 

 

ГР. СЛИВНИЦА 10.01.2019 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР. СЛИВНИЦА, I състав, в публично съдебно заседание на 10.01.2019 г., в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНГЕЛИНА ГЕРГИНСКА

 

при участието на секретар: Жанета Божилова

и прокурор: Раденкова                                              сложи за разглеждане 

НОХД              807                    по описа за 2018 г., докладвано от СЪДИЯТА ГЕРГИНСКА

 

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура гр. Сливница – редовно уведомена, се явява районен прокурор Раденкова.

Обвиняемият П.Г.Н., редовно призован – явява се лично и с адв. Е.Н. от САК - упълномощен защитник.

СЪДЪТ ИЗСЛУША СТАНОВИЩЕТО НА СТРАНИТЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ:

Прокурор Раденкова: Да се даде ход на делото.

Адвокат Е.Н.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият П.Г.Н.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, след като изслуша становището на страните намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

П.Г.Н. - с ЕГН:**********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан.

СЪДЪТ разясни на страните разпоредбата на чл. 274, ал.1 от НПК за правото им на отвод на състава на съда, прокурора, секретаря и защитника.

Страните /поотделно/: Нямаме искания за отводи.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия П.Г.Н. по чл. 274, ал. 1, чл. 55, чл. 94, чл. 96, чл. 97, чл. 115, ал. 4, чл. 254, чл. 275, ал. 1, чл. 277, ал. 2, чл. 279, чл. 297, чл. 381 от НПК.

Обвиняемият П.Г.Н.: Разяснени са ми правата. Нямам искания за отводи към състава на съда, прокурора и секретаря. Желая да бъда защитаван от адв. Е.Н..

Страните /поотделно/: Нямаме искания по хода на съдебното следствие. Представили сме на съда споразумение за решаване на делото, на основание чл. 381 НПК, което молим да одобрите и да прекратите наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА постъпило споразумение за решаване на делото, изготвено по реда на чл. 381 от НПК, сключено между  Раденкова – прокурор при Районна прокуратура – гр. Сливница, наблюдаващ производството по бързо производство № 384/2018 год. по описа на РУ МВР – Сливница, пр.пр. № 1387/2018 год. по описа на РП – Сливница, и адв. Е.Н. от САК - упълномощен защитник на обвиняемия П.Г.Н. и със съгласието на обвиняемия П.Г.Н..

Прокурор Раденкова: Поддържам споразумението във вида, в който е изготвено. Нямам искания за допълнения и промени в него.

Адвокат Е.Н.: Поддържам споразумението във вида, в който е изготвено. Нямам искания за допълнения и промени в него.

Обвиняемият П.Г.Н.: Поддържам споразумението във вида, в който е изготвено. Нямам искания за допълнения и промени в него.

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 382, АЛ. 4 ОТ НПК СЪДЪТ ЗАПИТВА ОБВИНЯЕМИЯ П.Г.Н. ДОСЕЖНО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

Въпрос на съда:               

1. Разбирате ли обвинението?

Отговор на обвиняемия П.Г.Н.: – Да, разбирам обвинението.

Въпрос на съда:

2. Признавате ли се за виновен?

Отговор на обвиняемия П.Г.Н.: – Да, признавам се за виновен.

Въпрос на съда:

3. Разбирате ли последиците от споразумението, а именно, че след одобряването му от съда и изготвянето на определение по чл. 383 от НПК, последното е окончателно и има сила на влязла в сила присъда за обвиняемия, която не подлежи на въззивна и касационна проверка?

Отговор на обвиняемия П.Г.Н.: – Разбирам последиците от споразумението така, както ми ги разяснихте.

Въпрос на съда:

4. Съгласен ли сте с тези последици?

Отговор на обвиняемия П.Г.Н.: – Да, съгласен съм с тези последици.

Въпрос на съда:

         5. Доброволно ли подписахте споразумението?

Отговор на обвиняемия П.Г.Н.: – Доброволно подписах споразумението. Не ми е оказван натиск.

 

СЪДЪТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 382, АЛ. 6 ОТ НПК ВПИСВА В СЪДЕБНИЯ ПРОТОКОЛ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОКОНЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 

1.     СТРАНИ:

 

Споразумението се сключи между  Р. Раденкова –прокурор при РП - Сливница и адвокат Е.Н. в качеството му на упълномощен защитник на обвиняемия П.Г.Н.  

 

2.     УСЛОВИЯ:

 

   П.Г.Н. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по глава 11, Раздел І от НК за престъпление по:

    чл. 339, ал.1, пр. 2-ро вр. чл. 26, ал.1 от НК.

 

   С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага обезпечаването или възстановяването им.

 

   На страните са известни правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 382, ал.9 от НПК е окончателно и съгласно чл. 383, ал.1 от НПК има последиците на влязла в сила присъда спрямо обв. П.Г.Н. и не подлежи на въззивна и касационна проверка.

 

3.ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

С настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното производство по делото да бъде решено и да не се провежда съдебно разглеждане по общия ред.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обв. П.Г.Н. с ЕГН:**********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан,  е виновен в това, че:

 

На 15.12.2018 год., около 13:50 часа в землището на с. Л., община Д., обл. С.на път № *** в района на 22,5 км. в лек автомобил марка „Р.“ модел „С.“ с рег. № СА ****МК, и на 15.12.2018г. около 16:30 часа в гр. Сливница, обл. С., в стопанска постройка находяща се в имот на  ул.“Г.“№ **, в условията на продължавано престъпление – с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, държи огнестрелно оръжие и боеприпаси без да има за това надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), а именно: гладкоцевна ловна пушка марка „ИЖ“ модел 58 със сериен № КС****, 16-ти калибър и общо 19/деветнадесет/ броя  боеприпаси - патрони, от които: 5 /пет/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм., снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. с надпис в областта на дъното на металната чашка „F.**“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. вид „Б.“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. снаряжен със сачмен заряд, 4 /четири/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. вид „Б.“ и 6 /шест/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм., снаряжени със сачмен заряд, както следва:

- на 15.12.2018 год., около 13:50 часа в землището на с. Л., община Д., обл. С.на път № *** в района на 22,5 км. в лек автомобил марка „Р.“ модел „С.“ с рег. № СА ****МК държи огнестрелно оръжие и боеприпаси без да има за това надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), а именно: гладкоцевна ловна пушка марка „ИЖ“ модел 58 със сериен № КС****, 16-ти калибър и 13/тринадесет/ броя  боеприпаси - патрони, от които: 5 /пет/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм., снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. с надпис в областта на дъното на металната чашка „F.**“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. вид „Б.“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. снаряжен със сачмен заряд, 4 /четири/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. снаряжени със сачмен заряд и 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. вид „Б.“;

- на 15.12.2018г. около 16:30 часа в гр. Сливница, обл. С., в стопанска постройка находяща се в имот на  ул.“Г.“ № ** държи боеприпаси без да има за това надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), а именно: 6 /шест/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм., снаряжени със сачмен заряд - престъпление по чл. 339, ал.1, пр. 2-ро вр. чл. 26, ал.1 от НК.

 

Престъплението е извършено от обв. П.Г.Н. при ПРЯК УМИСЪЛ като форма на вина.

 

4.ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:

 

Страните се съгласяват на обв. П.Г.Н. на основание чл. 339, ал.1, пр. 2-ро вр. чл. 26, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 (ПЕТ) месеца, т.е. наказание определено под най–ниския предел, предвиден в закона за престъплението по чл. 339, ал.1 от НК.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” да бъде отложено за срок от 3 /три/ години

На основание чл. 53, ал.2, б.”а” от НК, вещите, предмет на престъплението притежаването на която е забранено, а именно: гладкоцевна ловна пушка марка „ИЖ“ модел 58 със сериен № КС****, 16-ти калибър и общо 19/деветнадесет/ броя  боеприпаси - патрони, от които: 5 /пет/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм., снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. с надпис в областта на дъното на металната чашка „F.**“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. вид „Б.“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. снаряжен със сачмен заряд, 4 /четири/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. вид „Б.“ и 6 /шест/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм., снаряжени със сачмен заряд, които са изразходвани при извършване на балистичната експертиза и представляват гилзи, да се отнемат в полза на държавата. Същите се намират на съхранение в РУ – Сливница, служба КОС.

На осн. чл. 112, ал. 4 НПК, веществените доказателства: Разрешение № 26 от 06.02.1998 г. издадено на името на В. Д. М.и Разрешение за носене на огнестрелно оръжие серия АЛ, №******, издадено на името на П.Г.Н. и двете в оригинал,  да останат по делото.

 

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 230,72 лв. за балистична експертиза и фотоалбум, да се възложат на обв. П.Г.Н..

 

 

 

ПРОКУРОР:                                         ОБВИНЯЕМ:

(Р.Раденкова)                                               (П.Н.)      

                                                            

                                                                          

 

 

                                                                                                 

                                                              ЗАЩИТНИК:

                                                                                       (Е.Н.)

 

 

 

 

СЪДЪТ, след като съобрази обстоятелството, че страните подписаха постигнатото споразумение за решаване на делото, и че същото не противоречи на закона и морала, намира, че споразумението за решаване на делото следва да бъде одобР., а наказателното производство – да бъде прекратено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 и чл. 24, ал. 3 НПК,

ОПРЕДЕЛИ    

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на делото между  Раденкова – прокурор при Районна прокуратура – гр. Сливница, наблюдаващ производството по бързо производство № 384/2018 год. по описа на РУ МВР – Сливница, пр.пр. №1387/2018год. по описа на РП – Сливница, и адв. Е.Н. от САК - упълномощен защитник на обвиняемия П.Г.Н., и със съгласието на обвиняемия П.Г.Н..

ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.Н., с ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2018 год., около 13:50 часа в землището на с. Л., община Д., обл. С.на път № *** в района на 22,5 км. в лек автомобил марка „Р.“ модел „С.“ с рег. № СА ****МК, и на 15.12.2018г. около 16:30 часа в гр. Сливница, обл. С., в стопанска постройка находяща се в имот на  ул. “Г.“ № **, в условията на продължавано престъпление – с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, държи огнестрелно оръжие и боеприпаси без да има за това надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), а именно: гладкоцевна ловна пушка марка „ИЖ“ модел 58 със сериен № КС****, 16-ти калибър и общо 19/деветнадесет/ броя  боеприпаси - патрони, от които: 5 /пет/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм., снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. с надпис в областта на дъното на металната чашка „F.**“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. вид „Б.“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. снаряжен със сачмен заряд, 4 /четири/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. вид „Б.“ и 6 /шест/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм., снаряжени със сачмен заряд, както следва:

- на 15.12.2018 год., около 13:50 часа в землището на с. Л., община Д., обл. С.на път № *** в района на 22,5 км. в лек автомобил марка „Р.“ модел „С.“ с рег. № СА ****МК държи огнестрелно оръжие и боеприпаси без да има за това надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), а именно: гладкоцевна ловна пушка марка „ИЖ“ модел 58 със сериен № КС****, 16-ти калибър и 13/тринадесет/ броя  боеприпаси - патрони, от които: 5 /пет/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм., снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. с надпис в областта на дъното на металната чашка „F.**“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. вид „Б.“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. снаряжен със сачмен заряд, 4 /четири/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. снаряжени със сачмен заряд и 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. вид „Б.“;

- на 15.12.2018г. около 16:30 часа в гр. Сливница, обл. С., в стопанска постройка находяща се в имот на  ул. “Г.“ № ** държи боеприпаси без да има за това надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), а именно: 6 /шест/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм., снаряжени със сачмен заряд, поради което и на основание чл. 339, ал.1, пр. 2-ро вр. чл. 26, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 5 (ПЕТ) МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното на обвиняемия П.Г.Н., със снета по делото самоличност, наказание 5 (ПЕТ) месеца “Лишаване от свобода”, за срок от 3 /три/ години, считано от 10.01.2019 г.

ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. ”а” от НК в полза на държавата, вещите, предмет на престъплението притежаването на които е забранено, а именно: гладкоцевна ловна пушка марка „ИЖ“ модел 58 със сериен № КС****, 16-ти калибър и общо 19/деветнадесет/ броя  боеприпаси - патрони, от които: 5 /пет/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм., снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. с надпис в областта на дъното на металната чашка „F.**“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. вид „Б.“, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 12х70мм. снаряжен със сачмен заряд, 4 /четири/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. снаряжени със сачмен заряд, 1/един/ брой патрон за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм. вид „Б.“ и 6 /шест/ броя патрони за гладкоцевно огнестрелно оръжие калибър 16х70мм., снаряжени със сачмен заряд, които са изразходвани при извършване на балистичната експертиза и представляват гилзи. Същите се намират на съхранение в РУ – Сливница, служба КОС.

ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 112, ал. 4 НПК, веществените доказателства: Разрешение № 26 от 06.02.1998 г. издадено на името на В. Д. М.и Разрешение за носене на огнестрелно оръжие серия АЛ, № 130797, издадено на името на П.Г.Н. и двете в оригинал,  да останат по делото.

ОТМЕНЯ на основание чл. 309 ал. 4 от НПК взетата по отношение на обвиняемия П.Г.Н., със снета по делото самоличност, с постановление за привличане на обвиняем от 27.12.2018 г. по БП 384/2018 г. на РУ-Сливница при ОДМВР-София, мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, обвиняемият П.Г.Н., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР гр. София, направените в хода на бързо производство № 384/2018 год. по описа на РУ МВР – Сливница, пр.пр. № 1387/2018 год. по описа на РП – Сливница разноски в размер на 230,72 (двеста и тридесет лева и седемдесет и две стотинки) лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 807/2018 г. по описа на Районен съд – Сливница.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, С КОЕТО Е ОДОБР. ПОСТИГНАТОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ, Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТИРАНЕ.

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в  15:55 часа.        

 

                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: