П Р О Т О К О Л

                                                                                           

           1

 

                                                        ГР. СЛИВНИЦА 10.01.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА, III-ти състав, в публично съдебно заседание на 10.01.2019 г. в състав:

                                               

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА ВЕЛИКОВА

 

При участието на секретаря Паулина Велкова и мл. прокурора Колева сложи за разглеждане н.о.х.дело № 9 по описа на съда за 2019 г., докладвано от СЪДИЯТА ВЕЛИКОВА

         

На именното повикване в 10:30 часа се явиха лицата по списъка за призоваване, както следва:

 

За Районна прокуратура гр. Сливница – редовно уведомена, се явява мл. прокурор Колева.

Обвиняемият М.Б.К. – редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Е.Н. от САК – служебен защитник на същия.

Родител Б.К.К. – редовно уведомен, се явява лично.

Родител Е.И.Б. – редовно уведомена, се явява лично.

СЪДЪТ изслуша становището на страните по даване ход на делото в днешното съдебно заседание:

Прокурор Колева: Да се даде ход на делото.

Адвокат Н.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият М.Б.К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

М.Б.К. - ЕГН **********, роден на *** ***, изд. на **.**.****год. от МВР С., българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, постоянен адрес:***, осъждан.

СЪДЪТ разясни на страните разпоредбата на чл. 274, ал. 1 НПК за правото им на отвод на състава на съда, прокурора, секретаря и защитника.

Страните /поотделно/: Нямаме искания за отводи.

СЪДЪТ разясни словесно правата на обвиняемия М.Б.К. по чл. 274, ал. 1, чл. 55, чл. 94, чл. 96, чл. 97, чл. 115, ал. 4, чл. 275, ал. 1, чл. 277, ал. 2 и чл. 297 НПК.

Обвиняемият М.Б.К.: Разбирам правата си. Нямам искания за отводи към състава на съда, прокурора и секретаря. Не възразявам да бъда защитаван от определения ми служебен защитник – адвокат Н..

СЪДЪТ на основание чл. 275, ал. 1 НПК дава възможност на страните да правят нови искания по доказателствата и по хода на съдебното следствие.

Страните /поотделно/: Нямаме искания по хода на съдебното следствие. Представили сме на съда споразумение за решаване на делото, на основание чл. 381 НПК, което молим да одобрите и да прекратите наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА постъпило споразумение за решаване на делото, изготвено по реда на чл. 381 НПК, сключено между Д.Колева – мл. прокурор при Районна прокуратура – Сливница, наблюдаващ производството по Досъдебно производство № 274/2018 г. по описа на РУ Сливница, прокурорска преписка № 1041/2018 г. по описа на Районна прокуратура - Сливница и адв. Е.Н. – САК – служебен защитник на обвиняемия М.Б.К., със съгласието на обвиняемия М.Б.К.. Към постъпилото споразумение е представена декларация от обвиняемия по чл. 381, ал. 6 НПК.

Прокурор Колева: Поддържам споразумението във вида, в който е изготвено. Нямам искания за допълнения и промени в него.

Адвокат Н.: Поддържам споразумението във вида, в който е изготвено. Нямам искания за допълнения и промени в него.

Обвиняемият М.Б.К.: Поддържам споразумението във вида, в който е изготвено. Нямам искания за допълнения и промени в него.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК, СЪДЪТ запитва обвиняемия М.Б.К., досежно следните въпроси:

Въпрос на съда:               

1. Разбирате ли обвинението?

Отговор на обвиняемия М.Б.К.: Да, разбирам обвинението.

Въпрос на съда:

2. Признавате ли се за виновен?

Отговор на обвиняемия М.Б.К.: Да, признавам се за виновен.

Въпрос на съда:

3. Разбирате ли последиците от споразумението по чл. 383 НПК, а именно, че след одобряването му от съда и изготвянето на определение по чл. 382 НПК, последното е окончателно и има сила на влязла в сила присъда за обвиняемия, която не подлежи на въззивна и касационна проверка?

Отговор на обвиняемия М.Б.К.: Разбирам последиците от споразумението така, както ми ги разяснихте.

Въпрос на съда:

4. Съгласен ли сте с тези последици?

Отговор на обвиняемия М.Б.К.: Да, съгласен съм с тези последици.

Въпрос на съда:

5. Доброволно ли подписахте споразумението?

Отговор на обвиняемия М.Б.К.: Доброволно подписах споразумението. Не ми е оказван натиск.

 

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 НПК, вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

 

1.  СТРАНИ

Споразумението се сключи между Д.Колева –  мл. прокурор при Районна прокуратура - Сливница, от една страна и адв. Е.Н. от САК – служебен защитник на обв. М.Б.К., ЕГН: ********** от друга страна, със съгласието на обв. М.Б.К., ЕГН: **********

 

2. УСЛОВИЯ

М.Б.К., ЕГН: ********** е обвинен в извършване на престъпление  по чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК

С престъплението, предмет на настоящето наказателно производство  са били причинени имуществени вреди, които към настоящия момент са изцяло възстановени.

На страните са известни правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 382 НПК е окончателно и съгласно чл. 383 НПК има последиците на влязла в сила присъда спрямо обвиняемия и не подлежи на въззивна и касационна проверка.

 

 

3. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

С настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното производство по делото да бъде решено и да не се провежда съдебно разглеждане по общия ред.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият М.Б.К., ЕГН: **********, роден на *** ***, изд. на **.**.****год. от МВР. С., българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование,  постоянен адрес:***   е виновен за това, че:

 

За времето от 16.30 часа на 11.09.2018  год. до 05.20 часа на 12.09.2018 год., от улица „В. Л.“ в с. Г., общ. Б.пред № **, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство  - лек автомобил марка „О.“, модел „К.“, с ДК№ С ****НХ, рама № *****************,  на стойност 640.00 /шестотин и четиридесет/ лева, от владението на ползвателя му В. П. Т./собственост на Ц. С. С./, без негово съгласие с  намерение да го ползва, като след отнемането са последвали повреди на превозното средство, изразяващи се в:  спукване на картера на двигателя на автомобила със стойност за отремонтиране  104.00 /сто и четири/ лева  и  липса  на задната броня на лекия автомобил на  стойност 117, 20  лева /сто и седемнадесет лева и двадесет стотинки/,  или повреди с обща стойност 221,20 /двеста двадесет и един лева и двадесет стотинки/ – престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК

 

4. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО

 

Страните се съгласяват на основание  чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б” НК, на обвиняемия М.Б.К., ЕГН: **********, ЕГН: ********** да бъде наложено наказание „пробация” - за престъплението чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 НК да бъде определена пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 (една) година, която на осн. чл. 42б, ал. 1 НК да се изпълни чрез явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител при  Областна пробационна служба – С. град.

На осн. чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 НК да бъде определена пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 (една) години, която на осн. чл. 42б, ал. 2 НК да се изпълни в Областна пробационна служба – С. град.

На осн. чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, т. 4, вр. ал. 1 НК да бъде определена пробационна мярка „включване в курсове за професионална квалификация ” за срок от 6 (шест) месеца, която да се изпълни в Областна пробационна служба – С. град.

 

 

5. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

 

Страните се съгласяват приобщените  като веществени доказателства:

 – 1 бр. сгъваем нож /иззет при оглед на МП/  - да остане на съхранение по делото                                                                                                          

 - одорологични следи, иззети с протокол за изземване на следи от миризми  № 0002679, и 5 бр. картони с иззети дактилоскопни следи при извършен оглед на МП - да останат на съхранение по делото.

 

6. РАЗНОСКИ

 

Страните се  съгласяват на основание чл. 189, ал. 3 НПК разноските по делото, направени във връзка с изготвянето на съдебно – оценителна, комплексни съдебно- психиатрични и психологични експертизи, трасологична експертна справка и  2 бр. фотоалбуми към протокол за оглед на местопроизшествие и протокол за оглед на ВД, в общ размер на 1033,76 (хиляда тридесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) лева да се възложат в тежест на обвиняемия М.Б.К., ЕГН: **********

 

 

 МЛ. ПРОКУРОР:                               ОБВИНЯЕМ:

                   /Д.Колева/                                / М.Б.К./

 

 

                                                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв. Е.Н./

 

 

                                                                     ПРИСЪСТВАЛ:

                                                                               /Б.К.-баща/

 

                                                 

СЪДЪТ, като взе предвид обстоятелството, че страните подписаха постигнатото споразумение за решаване на делото, че същото не противоречи на закона и на морала, както и че престъплението, за което М.Б.К. е привлечен в качеството на обвиняем, не е сред изключените от приложното поле на Глава двадесет и девета по смисъла на чл. 381, ал. 2 НПК, намира, че постигнатото между страните споразумение за решаване на делото следва да бъде одобрено, а образуваното наказателно производство - прекратено.

С оглед на горното и на основание чл. 382, ал. 7 и чл. 24, ал. 3 НПК, СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на делото между Д.Колева – мл. прокурор при Районна прокуратура – Сливница, наблюдаващ производството по Досъдебно производство № 274/2018 г. по описа на РУ Сливница, прокурорска преписка № 1041/2018 г. по описа на РП – Сливница и адв. Е.Н. – САК – служебен защитник на обвиняемия М.Б.К., със съгласието на обвиняемия М.Б.К..

ПРИЗНАВА обвиняемия М.Б.К., с ЕГН **********, роден на *** ***, изд. на **.**.****год. от МВР С., българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование,  постоянен адрес:***, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 16.30 часа на 11.09.2018  год. до 05.20 часа на 12.09.2018 год., от улица „В. Л.“ в с. Г., общ. Б.пред № **, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство  - лек автомобил марка „О.“, модел „К.“, с ДК№ С ****НХ, рама № *****************,  на стойност 640.00 /шестотин и четиридесет/ лева, от владението на ползвателя му В. П. Т./собственост на Ц. С. С./, без негово съгласие с  намерение да го ползва, като след отнемането са последвали повреди на превозното средство, изразяващи се в:  спукване на картера на двигателя на автомобила със стойност за отремонтиране  104.00 /сто и четири/ лева  и  липса  на задната броня на лекия автомобил на  стойност 117, 20  лева /сто и седемнадесет лева и двадесет стотинки/,  или повреди с обща стойност 221,20 /двеста двадесет и един лева и двадесет стотинки/ лева, поради което и на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК ГО ОСЪЖДА НА „ПРОБАЦИЯ”, в замяна на предвиденото в закона наказание „Лишаване от свобода“, със следните пробационни мерки:

- „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 (една) година, която на основание чл. 42б, ал. 1 НК, да се изпълни чрез явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител при Областна пробационна служба – С. град;

- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 (една) година, която на осн. чл. 42б, ал. 2 НК да се изпълни в Областна пробационна служба – С. град и

- „включване в курсове за професионална квалификацияза срок от 6 (шест) месеца, която да се изпълни в Областна пробационна служба – С. град.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 111, ал. 1 НПК, веществените доказателства, а именно: 1 бр. сгъваем нож /иззет при оглед на МП/, одорологични следи, иззети с протокол за изземване на следи от миризми  № 0002679, и 5 бр. картони с иззети дактилоскопни следи при извършен оглед на МП  - да останат на съхранение по делото.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК, обвиняемия М.Б.К., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на ОДМВР С., разноските по делото, направени във връзка с изготвянето на съдебно – оценителна, комплексни съдебно- психиатрични и психологични експертизи, трасологична експертна справка и  2 бр. фотоалбуми към протокол за оглед на местопроизшествие и протокол за оглед на ВД в общ размер на 1033,76 (хиляда тридесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК, обвиняемия М.Б.К., с установена по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на НБПП - С. направените по делото разноски за осъществяваната правна помощ в лицето на служебния защитник адв. Е.Н. - САК.

ОТМЕНЯ взетата и изпълнявана до момента по отношение на обвиняемия М.Б.К., със снета по делото самоличност, по ДП № 274/2018 год. по описа на РУ Сливница, пр.пр. № 1041/2018 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Сливница, мярка за неотклонение „надзор на инспектор при детска педагодическа стая”.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.д. № 9/2019 г. по описа на Районен съд – Сливница.

ПОСТАНОВЯВА на служебния защитник на обвиняемия – адвокат Е.Н. – САК, да се издаде заверен препис от настоящото споразумение, който да му послужи пред Софийска адвокатска колегия във връзка с осъществената служебна защита.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТИРАНЕ.

 

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

          ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:45 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

СЕКРЕТАР: