Публично състезание

Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Връзка към АОП

Обява

Техническа документация

Информация

Приложение 1 - заявление за участие

Приложение 2 - опис

Приложение 3-Декларация по чл.54 ал.2 ЗОП

Приложение 4 - Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 ЗОП

Приложение 5 Декларация по чл.54, ал.1,т.3-5 ЗОП

Приложение 6 - декларация свързаност

Приложение 7 - декларация ЗИФОДРЮПДРСЛТДС

Приложение 8 - декларация ЗМИП

Приложение 9-декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ

Приложение 10 - подизпълнител

Приложение 11 - трети лица

Приложение 12 - Декларация за съгласие с клаузите на дговора

Приложение 13 - Декларация за срок на валидност на офертата

Приложение 14 - Декларация чл. 39, ал.3, т. 1, б. д

Приложение 15 - списък услуги

Приложение 16 - списък експерти

Приложение 17 - Техническо предложение

Приложение 18 - Ценово предложение

Приложение 19 - Договор

Утвърден Протокол

Договор за строителен надзор


Посещения:906000