Публично състезание

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на нова сграда - Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI , кв.8 по Подробен устройствен план на гр. Сливница"

Връзка към АОП

Техническа документация

Документация Районен Съд Сливница

Образци

Приложение 5.1

Договор

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение

Доклад

Протокол 21.03.2018

Решение 22.03.2018

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по изграждане на нова сграда - Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по Подробен устройствен план на гр. Сливница”

Обявление за възложена поръчка

Договор строителство 30.10.2018

Посещения:905923