Бюро "съдимост"

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

 

  • Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община СЛИВНИЦА/, които са:
  • Осъдени от български съдилища;
  • Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
  • Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК).
  • Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;
  • Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;
  • Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в  бюрото за съдимост;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;
  • При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

   

            Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 роботни дни.

            Информационната система за издаване на електронни свидетелства за съдимост е разработена и пусната в експлоатация от 15 февруари 2013 година, във връзка с измененията на Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.


            Електронен подпис

            За идентифициране на потребителите Информационната система използва квалифициран електронен подпис, съдържащ информация за Единния граждански номер (ЕГН) на физическото лице.
            Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран за България от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

  Електронно свидетелство за съдимост може да се заяви на едрес: https://cs.mjs.bg/

   


Посещения:905978