Доклад на Районен съд гр. Сливница за 2009г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
 
 
 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД
СЛИВНИЦА през 2009 г.
 
 
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ:
 
През отчетната година в Районен съд Сливница работиха шест съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 15 служители, както следва:
    Председателят на Районен съд гр. Сливница Иван Айдаров от 01.01.2007 г.до 24.11.2008 г. бе командирован в Софийски окръжен съд и изпълняващ тази длъжност съдия Кристина Тодорова до 11.03.2009 г.
      От 12.03.2009 г. председател на съда е Георги Николов.
В Районен съд Сливница работят съдия Аксиния Атанасова; съдия Кристина Тодорова, съдия Мариана Маркова, съдия Ангелина Гергинска и съдия Дора Михайлова.
Държавен съдебен изпълнител - Ваньо Кудунов, заема длъжността от 12.04.1993 г.
Съдията по вписвания - Петрана Атанасова – назначена на 01.11.2007 г. при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ до 22.10.2009 г. От 23.10.2009 г. е назначен за съдия по вписванията – Даниел Николов.
   Административно-техническия персонал се състои от 15 служители, както следва: административен секретар, главен счетоводител, секретар при СИС, 5 съдебни секретар-протоколисти, 5 съдебни-деловодители, от които един изпълнява и длъжността - архивар, призовкар и чистач.
        Работата между служителите от административно-техническия персонал е разпределена съгласно Правилника за администрация в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
 
II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
 
Постъпването на съдебните книжа и документирането им е съобразено с изискванията на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните, апелативните и административните съдилища.
От 01.04.2006 г. Районен съд Сливница е пилотен съд по програма ФАР. Инсталирана е програма „Система за управление на съдебни дела” ЛОТ-2 и всички постъпващи документи, протоколите от съдебните заседания и съдебните актове, се обработват по електронен начин.
 
 
 
В предвиденият от закона срок се изпращат преписи от присъдите за изпълнение и се изисква съответната информация от прокуратурата. Периодичните сведения се изготвят в срок от административния секретар, секретар-протоколистите и секретаря на съдебно-изпълнителната служба. Извършени са проверки на наличните дела в канцеларията на съда и в съдебно-изпълнителната служба.
В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби, обвинителни актове, тъжби и книжата по делата се докладват на председателя, който разпорежда движението им и определя съдията докладчик, чрез програма „Разпределение на дела”. Съдията докладчик извършва проверка за редовността на исковата молба, респективно за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от органите на досъдебното производство, тъжби, жалби, насрочване на делата, провеждане на заседанията и постановяване на съдебния акт. Тази установена от години в съда практика води до положителни резултати в работата, тъй като позволява по-задълбочено запознаване с предмета на делото и събиране на допустимите и относими към спора доказателства. При редовност на исковите молби се образуват граждански дела и се насрочват веднага, но не са редки случаите на оставяне без движение на основание чл.129, ал. 2 ГПК. Във всички случаи на оставяне без движение са давани конкретни указания за отстраняване на недостатъците и постановяване на допустимо и правилно решение.
 
1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През 2009 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен съд Сливница дела е 1163 – от които 540 граждански и 623 наказателни.
Общо средномесечно постъпление за 2009 година на един съдия на база 12 месеца е 19,3 дела.
През 2008 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен съд Сливница дела е 973 – от които 346 граждански и 627 наказателни.
Общо средномесечно постъпление за 2008 година на един съдия на база 12 месеца е 16,2 дела.
През 2007 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен съд Сливница дела е 954 – от които 381 граждански и 573 наказателни.
Общо средномесечно постъпление за 2007 година на един съдия на база 12 месеца е 15,9 дела.
1.1. Гражданските дела за разглеждане през 2009 г. са общо 681, от които 121 дела искове по СК, облигационни искове 69 дела, вещни искове 68, делби 51, дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 277 дела.
Средномесечно постъпление за 2009 година на един съдия на база 12 месеца е 9 граждански дела.
Гражданските дела  за разглеждане през 2008 г. са общо 472, от които 102 дела искове по СК, облигационни искове 44 дела, вещни искове 59, делби 58, дела по чл. 237 ГПК – 143 дела.
Средномесечно постъпление за 2008 година на един съдия на база 12 месеца е 5,8 граждански дела.
            Гражданските делаза разглеждане през 2007 г. са общо 479, от които 90 дела искове по СК, облигационни искове 47 дела, вещни искове 170, делби 56, дела по чл. 237 ГПК – 63 дела.
Средномесечно постъпление за 2007 година на един съдия на база 12 месеца е 6,3 граждански дела.
           
1. 2. Наказателните дела за разглеждане през 2009 г. - 766 от които: наказателни дела от общ характер – 278, по чл. 78а от НК – 29, частно-наказателни дела - 306 и наказателно административни дела – 141.
Средномесечно постъпление за 2009 година на един съдия на база 12 месеца е 10,3 наказателни дела.
Наказателните дела за разглеждане през 2008 г. - 789 от които: наказателни дела от общ характер – 393, по чл. 78а от НК – 34, частно-наказателни дела - 224 и наказателно административни дела – 128.
            Средномесечно постъпление за 2008 година на един съдия на база 12 месеца е 10,4 наказателни дела.
Наказателните дела за разглеждане през 2007 г. - 732 от които: наказателни дела от общ характер – 354, по чл. 78а от НК – 54, частно-наказателни дела -164 и наказателно административни дела – 153.
            Средномесечно постъпление за 2007 година на един съдия на база 12 месеца е 9,5 наказателни дела.
           
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
            Общият брой на свършените дела за 2009 г. е 1160 дела.
 
Съдия
Свършени дела
Свършени до 3 м
Свършени над 3 м
Николов
226
197
29
Тодорова
46
41
5
Атанасова
266
197
69
Михайлова
275
218
57
Маркова
105
71
34
Гергинска
241
182
59
 
В тримесечен срок за 2009 г. са били свършени общо 906дела или 78.1 %.
            В края на 2009 г. общия брой висящи дела е 287 дела, от които 121 наказателни и 166 граждански.
В тримесечен срок за 2008 г. са били свършени общо 686дела или 70.2%.
            В края на 2008 г. общия брой висящи дела е 284 дела, от които 143наказателни и 141 граждански.
            През 2007 г. са свършени 1206 дела, а през 2006 г. - 1151.
 
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2009 г. са свършени 515 граждански дела, от тях: 110 дела искове по СК, облигационни искове 42 дела, вещни искове 32, делби 14, дела по чл. 410  и чл. 417ГПК - 245 дела.
 
Съдия
Свършени дела
Свършени до 3 м
Свършени над 3 м
Николов
105
88
17
Тодорова
16
12
4
Атанасова
113
81
32
Михайлова
122
89
33
Маркова
46
27
19
Гергинска
113
74
39
 
През 2008 г. са свършени 331 граждански дела, от тях: 89 дела искове по СК, облигационни искове 27 дела, вещни искове 35, делби 24, дела по чл. 237 ГПК /отм/ – 103 дела.
През 2007 г. са свършени 371 граждански дела, а през 2006 г. са свършени 462 граждански дела.
 
2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
 
Постъпилите наказателните дела през 2009 год. са 623 броя, от които нох. дела - 198, наказателно частен характер дела - 4, дела по чл. 78а от НК – 22, частно-наказателни дела - 299 и административно-наказателни дела 100.
Постъпилите наказателните дела през 2008 год. са 627 броя, от които нох. дела - 271, наказателно частен характер дела - 8, дела по чл. 78а от НК – 27, частно-наказателни дела - 217 и административно-наказателни дела 104.
През 2009 г. средномесечно постъпление на един съдия са 10,4 наказателни дела.
През 2009 г. са свършени 645 наказателни дела, от които в тримесечен срок 535 дела или  82,9 %.
 
Съдия
Свършени дела
Свършени до 3 м
Свършени над 3 м
Николов
121
109
12
Тодорова
30
29
1
Атанасова
153
116
37
Михайлова
153
129
24
Маркова
59
44
15
Гергинска
128
108
20
 
От свършените наказателни дела: от общ характер - 218, по чл. 78а от НК - 24, частно-наказателни дела – 291 и наказателно административни дела – 104.
Останали несвършени дела към 31.12.2009 г. са 121 дела.
През 2009 г. са свършени 645 наказателни дела, от които в тримесечен срок 463дела или  71 %.
През 2008 г. са свършени 646наказателни дела, от които в тримесечен срок 463дела или  71 %.
През 2007 г. са свършени 571 наказателни дела, а през 2006 г. - 744 наказателни дела.
От делата със значим обществен интерес в Районен съд гр. Сливница са тези по чл.159а-159в от НК „трафик на хора”. Общо за разглеждане са 3 дела, които са приключили с осъдителни присъди.
През 2009 г. са постановени – 70 присъди, одобрени 152 споразумения, като броя на съдените лица е 251, като само 21 от тях са оправдани. От осъдените лица: 108 са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 81 от тях изтърпяването на наказанието е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК. На 93 лица са наложени наказания „пробация”, на 18 лица е наложено наказание „глоба” и на 9 лица са наложени други наказания.
            Средномесечно през 2009 г. съдия е приключвал по 10,7 наказателни дела.
 
ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА
През 2009 г. общия брой на подлежащите за разглеждане дела е 1447, свършени са общо 1160 дела и висящите  са 287 дела. Проведени са общо 1692 заседания.
Средномесечно постъпление на един съдия /граждански и наказателни дела/ са 19,3 дела.
През 2008 г. общия брой на подлежащите за разглеждане дела е 1261, свършени са общо 975 и висящите - 286. Проведени са общо 1793 заседания.
Средномесечно постъпление на един съдия /граждански и наказателни дела/ са 16,2 дела.
През 2007 г. общия брой на подлежащите за разглеждане дела е 1230, свършени са общо 942 и висящите дела са 288. Проведени са общо 1634 заседания.
Средномесечно постъпление на един съдия /граждански и наказателни дела/ са 15,7%.
            Делата се образуват бързо и насрочват от съдиите-докладчици ритмично.
Отложените в първото заседание дела се насрочват в максимално кратки срокове.
Основните причини за отлагане на делата, както и предходните години са идентични: несвоевременно връчване на призовките, неявяване по уважителни причини на страни, подсъдими, служебни защитници, вещи лица и свидетели.
Часовите графици на делата се спазват в преобладаващата част от съдебните заседания независимо, че при шест състава има две заседателни зали. По тази причина някои от делата се гледат в съдийските кабинети.
Няма случай на неоснователно отлагане на делата.
Цифрите при наказателните дела сочат на запазващ се ръст на престъпността на съдебния район, а самите дела се характеризират с усложняване на извършване на престъпната дейност /престъпление в съучастие от две и повече лица, престъпления, при които предмета на същите е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, посегателства над органи на полицията/. На лице е тенденция към увеличаване на престъпленията против собствеността.
При констатирани съществени нарушения, допуснати на досъдебното производство наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни указания. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна мярката за неотклонение в по-тежка и са довеждани принудително от органите на съдебната власт. На редовно призованите и неявили се свидетели са налагани глоби и са довеждани принудително. Неявяването на подсъдимите или на жалбоподателите, като в повечето случаи се сочат основателни причини за това, неявяването на упълномощените от тях защитници, липсата на редовна процедура по призоваване на подсъдимите и на свидетелите. Наказателните дела са разглеждани и приключвани в законовите срокове. Не са допуснати забавяния при изготвянето на съдебните актове.
 
IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
Държавна съдебно-изпълнителната служба осъществява дейността си по привеждане в изпълнение на съдебните решения, чрез държавен съдебен-изпълнител Ваньо Кудунов.
 
През 2009 г. са постъпили  81 изпълнителни дела
 
Видове дела
Брой дела
Дължими суми- лв.
В полза на юридически лица и търговци
231
1 490 642
В полза на физически лица
423
376 248
 
Свършени 43 дела, прекратени 7, от които: изпратени по подсъдност - 5 и прекратени по други причини - 2 бр.
 
 
Видове дела
събрани суми- лв.
В полза на юридически лица и търговци
52 484
В полза на физически лица
93 616
 
Постъпилите и свършени дела за последните три години са отразени в следната таблица:
 
година
Постъпили дела
Свършени дела
Събрани суми – лв.
2007
60
81
567 239
2008
67
82
261 531
2009
81
43
229 825
 
Предприемат се ефективни мерки за реално събиране на дължимите суми. Използуват се предвидените в ГПК изпълнителни способи за принудително изпълнение. Държавният съдебен-изпълнител извършва предвидените в закона действия, обезпечаващи ефективното движение и приключване на съдебните дела.
Основните трудности, които се срещат в съдебното изпълнение са укриване на длъжниците и липса на секвестируемо имущество, върху което да се насочи изпълнението.
 
V.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.
Съдия по вписванията Петрана Атанасова до 22.10.2009 г. и от 23.10.2009 г.– Даниел Николов.
През 2009 г. са образувани общо  1580 броя нотариални дела.
През 2008 г. са образувани общо 2546 броя нотариални дела.
През 2007 г. са образувани общо 2711броя нотариални дела.
Ръководството на Районен съд гр. Сливница счита, че в службата по вписване няма сериозни организационни и правни проблеми.
Нотариалните действия по вписванията се извършват всеки работен ден. Прецизно се водят книгите визирани в Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните, административните и апелативните съдилища и в Правилника за вписвания.
VI. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Районен съд гр. Сливница е собственик на четвърти /последен/ етаж от сграда в която се помещава Община Сливница, находяща се на пл. „Съединение”, № 1, в град Сливница. На същия етаж е разположена и Районна прокуратура Сливница. Съдът разполага с единадесет стаи и две заседателни зали.
Към настоящия момент наличния сграден фонд се явява крайно недостатъчен за нормалното осъществяване на дейността на съда. Сериозни проблеми възникват в случаите, когато заседават едновременно два, или повече съдебни състава. Често се случва някой от съдебните състави да заседава в кабинетите на съдиите, тъй като почти ежедневно в съда се провеждат извънредни съдебни заседания с искания и молби по чл. 64 и чл. 65 от НПК, както и такива по чл. 222 и 223 от НПК. Следва да се отбележи, че в два от съдийските кабинети работят по двама съдии, което създава допълнителни затруднения. Не достигат също така помещения за съдебните секретари, които са разположени в един кабинет.
През 2005 година с решение на Висш съдебен съвет председателя на съда бе упълномощен и същият сключи договор за дарение, по силата на който Висш съдебен съвет придоби собствеността върху празно дворно място с площ от 1050 кв.м. за построяване на нова съдебна палата.
В последствие пак през 2005 г. с ново решение - Висш съдебен съвет даде съгласие за построяване на Съдебна палата в гр. Сливница и упълномощи председателя на съда да проведе процедура по Закона за обществените поръчки и да сключи договор със спечелилия изпълнител за проектиране и изграждане на съдебната палата. През 2005 година се проведе такава и се сключи договор за проектиране и строителство на съдебната палата. Поради преминаване на сградния фонд към Министерство на правосъдието, необходимите ни средства за построяването на съдебната палата не бяха отпуснати и процедурата по построяване на съдебна палата отговаряща на всички изисквания за провеждане на нормална правораздавателна дейност на територията на трите общини обслужвани от Районен съд град Сливница, беше преустановена.
През пролетта на 2009 г. по инициатива на ръководството на съда, беше проведена среща с Главния секретар на Министерство на правосъдието относно иницииране на мероприятия свързани с продължаване на действията за осъществяване на планираното строителство, но към настоящия момент финансирането на този проект не е включено в приоритетите на министерството.
Районен съд Сливница не разполага със самостоятелно помещение за сървър и секретно деловодство.
През 2009 година бе извършена проверка от ТД „Национална сигурност” отдел 4 – ОДП – София. Констатираха, че не е изградено помещение за секретно деловодство и не са спазени изискванията за работа по ЗЗКИ, което също се явява пряка последица от липсата на адекватна материална база.
Бюро съдимост се помещава в сървърното помещение, което е крайно неудобно и недостатъчно за съхранението на архива, а не отговаря и на изискванията и критериите свързани с безопасни и здравословни условия на труд.
В районен съд Сливница не е изградено помещение за сътрудниците по охраната. Липсват технически средства и системи за контрол на достъпа. В този смисъл е и заключението на проверяващите от Главна дирекция „Охрана”, че сградата не отговаря на нормите за безопасност и охрана, съгласно Наредба № 4/10.01.2008г.
Съдът е оборудван с компютърна техника. Изградена е локална структурна кабелна система и монтирана телефонна централа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Ръководството на съда счита, че независимо от посочените проблеми от битов характер РС Сливница е един добре работещ съд. Съдиите и служителите са дълбоко мотивирани да изпълняват своите служебни задължения с цел да наложат модерен, съвременен и открит стил на работа с гражданите и страните по делата, които са на производство в съда.
Районен съд град Сливница се различава се от другите съдилища включени в съдебния район на Софийски окръжен съд с това, че в съдебния район се намира Митница Калотина, ГКПП Калотина, РГС Драгоман, поради което и е относително голям броя на престъпленията против митническия режим, престъпленията против дейността на държавните органи и реда на управление, както и документни престъпления и престъпления против реда на управлението.
Съдиите в РС Сливница полагат усилия за координация между различните институции в съдебния район за подобряване съвместната работа помежду им.
 
                                   Председател:
                                                           /Георги Николов/
 

Посещения:905964