Конкурси обявени от Районен съд гр. Сливница

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявление Съдебен деловодител  от 21.02.2020 - Изтегли

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявление Съдебен секретар  от 21.02.2020 - Изтегли

О Б Я В Л Е Н И Е

Протокола за длъжността „Съдебен секретар“ 2  от 02.10.2019 - Протокол - изтегли

О Б Я В Л Е Н И Е

Протокола за длъжността „Съдебен секретар“ 3  от 02.10.2019 - Протокол - изтегли

О Б Я В Л Е Н И Е

Допуснати кандидати за заемане на длъжността „Съдебен секретар“  от 02.10.2019 - Протокол - изтегли

О Б Я В Л Е Н И Е

Отмяна заповед РД-09-59 от 30.07.2019 - заповед РД 09- 64 - изтегли

О Б Я В Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА, на основание Заповед № РД-09-58/30.07.2019 г., на Административния ръководител – председател на съда, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” .

Кратко описание на длъжността:
Обработва приключилите дела; приема и обработва жалби, протести и други документи; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изпраща уведомления за присъди и определения по делата; изготвя преписи от документи, присъди и определения; вписва данни по делото, ръчно и в електронен вид; прави справки по делата; извежда статистически данни по делата; води регистри; изпълнява и други възложени от административния ръководител-председател на съда и от административния секретар задължения; подготвя за архив свършените дела; осигурява съхраняването на всички свършени дела и деловодни книги; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор /административния секретар/.

Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:

- образование - средно;
- машинописна правоспособност и/или компютърна грамотност;
- отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми;
- отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;
- познаване на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата;
- лоялно отношение към работодателя;
- умения за работа в екип;
- организационни умения;
- комуникативност;
- инициативност;
- отговорност.

Начин на провеждане на конкурса:

I етап - по документи;
II етап – решаване на писмен тест, състоящ се от три части: български език, компютърна грамотност и въпроси от длъжностната характеристика за длъжността "съдебен деловодител";
III етап – събеседване с кандидатите.
Оценяване на кандидатите: комплексно.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- заверено ксерокопие от документ за самоличност на кандидата;
- подробна автобиография – тип СV;
- мотивационно писмо;
- диплом за завършена образователна степен;
- удостоверение за машинописна правоспособност и/или компютърна грамотност;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство за работа;
- медицинско удостоверение със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;
- декларация по чл. 141 ал.2 т.1 и т.2 от ПАС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
- декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а ал.1 от КТ;
- заверено ксерокопие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата

Място за подаване на документите:
Районен съд - Сливница, Адрес: гр. Сливница, обл. Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет. 4,
Служба „Регистратура”.
Краен срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
• електронната страница на съда – www.rs-slivnitza.org.
• информационното табло на съда
Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:
• 683,00 /шестстотин осемдесет и три/ лева
Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично или чрез пълномощник на адрес: гр. Сливница, област Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет.4, Районен съд - Сливница.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, както и образци на заявленията и декларациите са на разположение на кандидатите в служба „Регистратура“ на Районен съд - Сливница, както и на интернет страницата на Районен съд – Сливница.
За допълнителна информация: телефон: 0727/424-98 – И.Ф. Административен секретар Сузанка Борисова.

Обявлението е публикувано във вестник „Сега” на 01.08.2019 г.
Краен срок за подаване на документи до 17:00 часа на 02.09.2019 г., включително.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА: ……………………
Мариана Маркова

Бланки:
Заявление за кандидатстване - изтегли

Длъжностна характеристика – изтегли

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда – изтегли

Декларация по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС - изтегли

О Б Я В Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА, на основание Заповед № РД-09-59/30.07.2019 г., на Административния ръководител – председател на съда, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “ЧИСТАЧ” .

Кратко описание на длъжността: Почиства и хигиенизира общите части и помещенията, ползвани от магистрати и служители на Районен Съд – Сливница. Подготвя изходящата пощата и получава пощата отнасяща се до съда. Изпълнява и други задължения възложени от председателя на съда и административния секретар.

Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:
- образование - средно;
- лоялно отношение към работодателя;
- умения за работа в екип;
- организационни умения;
- комуникативност;
- инициативност;
- отговорност.

Начин на провеждане на конкурса:
I етап - по документи;
II етап – събеседване с кандидатите.

Оценяване на кандидатите: комплексно.

Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- заверено ксерокопие от документ за самоличност на кандидата;
- подробна автобиография – тип СV;
- мотивационно писмо;
- диплом за завършена образователна степен;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство за работа;
- медицинско удостоверение със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;
- декларация по чл. 141 ал.2 т.1 и т.2 от ПАС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
- декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а ал.1 от КТ;
- заверено ксерокопие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата

Място за подаване на документите:

Районен съд - Сливница,
Адрес: гр. Сливница, обл. Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет. 4,
Служба „Регистратура”.
Краен срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.
Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
• електронната страница на съда – www.rs-slivnitza.org.
• информационното табло на съда
Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:
• 560,00 /петстотин и шестдесет/ лева
Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично или чрез пълномощник на адрес: гр. Сливница, област Софийска, пл. „Съединение“ № 1, ет.4, Районен съд - Сливница.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, както и образци на заявленията и декларациите са на разположение на кандидатите в служба „Регистратура“ на Районен съд - Сливница, както и на интернет страницата на Районен съд – Сливница.
За допълнителна информация: телефон: 0727/424-98 – И.Ф. Административен секретар Сузанка Борисова.
Обявлението е публикувано във вестник „Сега” на 01.08.2019 г.
Краен срок за подаване на документи до 17:00 часа на 02.09.2019 г., включително.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА: ……………………
Мариана Маркова

Бланки:
Заявление за кандидатстване - изтегли

Длъжностна характеристика – изтегли

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда – изтегли

Декларация по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС - изтегли


Посещения:905943