Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда

РАЙОНЕН СЪД гр. СЛИВНИЦА факс/тел 0727-42386
е-mail:  rs_slivnitza@abv.bg

 
УТВЪРДИЛ:

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  НА ПУБЛИКУВАНЕТО  НА   СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА В РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА

 

Задължението на съдилищата да публикуват съдебните си актове беше уредено в разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт /обн. ДВ бр. 64 от 07.08.2007 г./
При така действащата първоначална редакция в Районен съд – Сливница се публикуваха актовете  на  интернет страницата, които са влезли в сила. Тази неяснота беше отстранена с новата редакция на чл. 64, ал. 1 от ЗСВ /ДВ, бр. 33 от 2009 г./, в която е посочено, че актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 


ЦЕЛИ НА ПУБЛИКУВАНЕТО

Законовото изискване, регламентирано с разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗСВ, е с цел осигуряване на публичност и прозрачност на правораздавателната дейност, с оглед повишаване на ефективността на съдебната система, както и за улеснение на гражданите.
Посредством публикуването, резултатите от работата на съда стават видими и достъпни за обществото. Именно при това разбиране за ролята и функцията на публикуването на съдебните актове, следва да се наложи такава организация на дейността по публикуването, която да обезпечи неговата цел, като се изхожда преди всичко от  генерална цел.
На следващо място, публикуването на съдебните актове има за цел и да обезпечи приложението на чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК. Публикуването на съдебните актове е единствения сигурен начин, по който страните биха могли да узнаят каква е практиката на отделните съдилища по определен правен въпрос. Чрез публикуването страните могат да узнаят, че съдебният акт вече е постановен, без разбира се, това да оказва влияние върху задължението на съда да ги уведоми по предвидения процесуален ред и без публикуването да обвързва страната с определени процесуални срокове или задължения.

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО
В РАЙОНЕН СЪД – гр. Сливница

 Кои актове да се публикуват

1. Да се публикуват всички съдебни актове на правораздаване /постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения/, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.
2. Да се публикуват пълните съдебни актове – мотиви и диспозитив, освен в случаите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.
         3. По наказателните дела присъдите да се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите-незабавно след като бъдат изготвени.
4. Да се публикуват незабавно определенията по чл. 243 и чл. 244 от НПК.
4. Публикуването да се извършва СЛЕД обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.


Кои данни се обезличават преди публикуването на съдебния акт

1. От подлежащите на публикуване съдебни актове да се обезличават задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица-участници в производството. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.
2. Да се обезличават  и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват, например:
-данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;
-данни за професия или за заемана длъжност;
-данни за членство в определена организац ия;
-данни за етническа, расова, религиозна принадлежност /напр.българин, ром, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр./
 
3. Да се обезличават номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.
4. Други данни да се обезличават, по преценка на административния ръководител /напр. неприлични изрази/. В този кръг могат да бъдат включени и всички думи или изрази, които са шокиращи и чието публикуване е в разрез с общоприетия морален предел.


Не подлежат на обезличаване:

1. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;
2. Имената на магистрата, постановил съдебния акт;
3. Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;
4. Данните на юридическите лица;
5. Други данни.

На кои съдебни актове следва да се публикуват само диспозитивите

Принципно тези актове биха могли да бъдат разделени на две групи, в зависимост от това дали попадат в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ, или не.
1.Извън хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ:
- присъди за престъпления по раздел осми от Глава втора на НК;
- други актове, по преценка административния ръководител на съда.

2. Актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ:
    - по дела за допускане и прекратяване на осиновяване;
    - по дела за установяване или оспорване на произход;
    - по дела за поставяне под запрещение или отменянето му;
    - по дела за издръжка или изменение на издръжка;
    - по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод;
    - по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;
    - по други дела.

  Кои съдебни актове не подлежат на публикуване

1. Актовете, постановени в охранителни производства.
2. Всички актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, в т.ч. разпорежданията за издаване на заповеди по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл. 73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.
         3. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. Тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или в административни производства и могат да бъдат:
- за налагане на глоби;
- за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;
 - за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;
- за даване на указания на страните;
- актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;
- за допускане или недопускане на доказателства;
- за издаване на изпълнителен лист
- други.

4. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.

Срок в който съдебните актове следва да бъдат обществено достъпни

На първо място следва да се каже, че липсва нормативна уредба за това за колко време определен съдебен акт следва да бъде обществено достъпен след публикуването му. По тази причина времето следва да се определи, съобразно целите на публикуването и съобразно организацията .
Като се изходи от целите на публикуването, от обема на подлежащите на публикуване съдебни актове и от техническите възможности в Районен съд – Сливница и съобразно решение на ВСС по протокол № 42/29.10.2009 г. приемаме, че на интернет страницата на съда се публикуват и следва да са достъпни постановените през текущата година актове, както и тези от предходната. Този срок се явява напълно достатъчен, за да бъде обществото информирано и с оглед предстоящото въвеждане на ЦУБИПСА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 Публикуването на съдебните актове в интернет съставлява нормативно задължение не само като правен и практически въпрос какво подлежи на публикуване, но и като организационен такъв.
Съгласно действащия Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища в Районен съд – Сливница на деловодителите на приключилите със съдебен акт дела са вменени общите функции по техническото поддържане на делата, а при отсъствие от служител определен със заповед на председателя на съда. За да бъде спазено изискването за незабавно публикуване на постановените съдебни актове, е задължително  деловодителите да извършват ежедневни справки от деловодните програми, за постановените за деня актове. След извършването на справката, съответният съдебен секретар протоколист на приключилите със съдебен акт дела извършва прегледа на акта, обезличава данните и публикува акта на интернет-страницата.
 
          АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
          РС – Сливница:____________
          /М. Николова/

 


Посещения:906001